[x] Index
Powered by ATOMYMAXSITE 1.50

instagram takipci

  
  
 

 

 

  

Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
  
โรงเรียนพุทธิโศภน มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานขับรถยนต์  

โดย : โรงเรียนพุทธิโศภน   เมื่อวันที่ : เสาร์ ที่ 26 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2562   


ด้วย โรงเรียนพุทธิโศภน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 จะดำเนินการ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานขับรถยนต์ (ลูกจ้างชั่วคราว) จำนวน 1 ตำแหน่ง มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
  1. ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ อัตราเงินเดือนๆ ละ 9,000 บาท โดยเงินรายได้สถานศึกษา
     1.1 หน้าที่ความรับผิดชอบ
     (1) ขับรถยนต์
     (2) ดูแลบำรุงรักษารถยนต์
     (3) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
1.2 ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
     (1) ขับรถยนต์ไปยังสถานที่ต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
     (2) ดูแลความสะอาดและบำรุงรักษารถยนต์
     (3) จัดทำตารางการใช้รถยนต์ เพื่อการซ่อมบำรุงรักษา
     (4) ดำเนินการซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ตามที่ได้รับมอบหมาย
     (5) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

   1.3 คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์
เพศชาย อายุไม่ต่ำกว่า ๒๕ ปี แต่ไม่เกิน 55 ปีบริบูรณ์ในวันมาสมัคร และมีคุณวุฒิไม่ต่ำกว่าประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้และมีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ที่ยังไม่หมดอายุ
2. คุณสมบัติทั่วไปของผู้มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือก
(1) มีสัญชาติไทย
(2) ไม่เป็นผู้ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคติดต่อร้ายแรงและโรคที่เสี่ยงต่อการเกิดอันตรายในการขับยานพาหนะ
(3) ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี
(4) ไม่เป็นผู้ที่มีหนี้สินล้นพ้นตัว หรือเป็นผู้บุคคลล้มละลาย
(5) ไม่เป็นผู้ที่อยู่ระหว่างทางราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การสาธารณะหรือองค์การรูปแบบต่างๆ สังกัดราชการส่วนท้องถิ่นสั่งพักราชการ หรือให้ออกจากงานไว้ก่อน
(6) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษ ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การ
สาธารณะ หรือองค์การรูปแบบต่าง ๆ สังกัดราชการส่วนท้องถิ่น
(7) ไม่เคยเป็นผู้เคยถูกลงโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่ความผิดที่เป็นลหุโทษ หรือความผิดที่กำหนดโทษขั้นลหุโทษ หรือความผิดอันได้กระทำโดยประมาท
(8) ไม่เป็นผู้ตาบอดสี
3. การรับสมัครสอบ
3.1 วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ที่ประสงค์จะสมัครสามารถติดต่อขอรับใบสมัคร และยื่นใบสมัครพร้อมเอกสาร
หลักฐานประกอบการสมัครได้ที่ห้องธุรการ อาคาร 60 ปี โรงเรียนพุทธิโศภน ตั้งแต่วันที่ 24 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 30 ตุลาคม 2562 ระหว่างเวลา 08.30 น.– 16.00 น.
3.2 หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร
3.2.1 รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก และไม่ใส่แว่นตาดำขนาด 1.5 x 2 นิ้ว โดยถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน 6 เดือน (นับถึงวันปิดรับสมัคร) จำนวน 2 รูป
3.2.2 ระเบียนแสดงผลการศึกษาที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับตำแหน่งที่
สมัครฉบับจริง พร้อมสำเนา จำนวน 1 ฉบับ และได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติภายในวันที่ปิดรับสมัคร
3.2.3 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน อย่างละ 1 ฉบับ
3.2.4 สำเนาบัตรใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ จำนวน 1 ฉบับ
3.2.5 สำเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น ใบสำคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ และนามสกุล (ในกรณีที่ชื่อ – นามสกุลในหลักฐานไม่ตรงกัน) อย่างละ 1 ฉบับ
3.2.6 ใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน ก่อนวันรับสมัคร ซึ่งรับรองว่าตาไม่บอดสี
4. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสมัครคัดเลือก วัน เวลา และสถานที่
โรงเรียนพุทธิโศภน จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสมัครเพื่อคัดเลือก ในวันที่ 31 ตุลาคม 2562 เวลา 16.30 น. ณ โรงเรียนพุทธิโศภน และทางเว็ปไซต์ของโรงเรียน
เข้าชม : 94กำลังแสดงหน้าที่ 1/0 ->
<< 1 >>

Re หัวข้อ :
รูปประกอบ : Limit 100 kB
ไอคอน : ย่อหน้า จัดซ้าย จัดกลาง จัดขวา ตัวหนา ตัวเอียง เส้นใต้ ตัวยก ตัวห้อย ตัวหนังสือเรืองแสง ตัวหนังสือมีเงา สีแดง สีเขียว สีน้ำเงิน สีส้ม สีชมพู สีเทา
อ้างอิงคำพูด เพิ่มเพลง เพิ่มวีดีโอคลิป เพิ่มรูปภาพ เพิ่มไฟล์ Flash เพิ่มลิงก์ เพิ่มอีเมล์
รายละเอียด :
ใส่รหัสที่ท่านเห็นลงในช่องนี้
ชื่อของท่าน :


  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม� เข� �
อาคารอำนวยการกลา� ชั้น � ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ �.ช้างเผือ� �.เมือ� �.เชียงใหม� ๕๐๓๐� โท�.๐๕�-๑๑๒๓๓๓ โทรสาร.๐๕�-๑๑๒๖๕๕
อีเมลล� : ictarea1@chiangmaiarea1.go.th