[x] ๏ฟฝิดหน๏ฟฝาต๏ฟฝาง๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ
Powered by ATOMYMAXSITE 1.50
  
  
 
Antalya da en ucuz çiçek, Antalya çiçekcisi

Çiçekci

Antalya çiçekcisi

Çiçek al antalya

Online çiçek almak için ideal site. 

Antalya da en ucuz çiçek, Antalya çiçekcisi

Çiçekci

Antalya çiçekcisi

Çiçek al antalya

Online çiçek almak için ideal site.

โรงเรียนสังกัด สพป.ชม.1

 

 

  

Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
  
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ  

โดย : watchara   เมื่อวันที่ : อังคาร ที่ 22 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2560   


เรื่อง  การประเมินโครงการนิเทศภายในโรงเรียนเทศบาลวัดพวกช้าง
  เทศบาลนครเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
ผู้ประเมิน  นายวัชระ ไชยวงษ์

บทคัดย่อ

  การประเมินโครงการนิเทศภายในโรงเรียนเทศบาลวัดพวกช้าง เทศบาลนครเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ เป็นการประเมินโครงการตามรูปแบบการประเมินแบบ CIPP Model กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการประเมินครั้งนี้ ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา 1 คน ครูผู้สอน จำนวน 16 คน รวมทั้งหมด 17 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถาม แบ่งออกเป็น 2 ตอน คือ ตอนที่ 1 แบบสอบถามข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับการประเมินโครงการนิเทศภายในโรงเรียนเทศบาลวัดพวกช้าง เทศบาลนครเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ โดยใช้แบบ Rating Scale 5 ระดับ ของ Likert ผู้ประเมินได้รับข้อมูลกลับคืนมาร้อยละ 100 การวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้ใช้วิธีหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน แล้วนำผลการประเมินนำเสนอในรูปตารางพร้อมคำอธิบายประกอบ

สรุปผลการศึกษา
1.  ผลการประเมินด้านบริบท พบว่า มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากทุกรายการประเมิน เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า โครงการตอบสนองความต้องการของผู้เรียน มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ส่วนวัตถุประสงค์ของโครงการสอดคล้องกับนโยบายการจัดการศึกษาของเทศบาลนครเชียงใหม่ มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด
2.  ผลการประเมินด้านปัจจัยนำเข้า พบว่า มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากทุกรายการประเมิน เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า มีการวางแผนการดำเนินโครงการอย่างเหมาะสม มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ส่วนงบประมาณในการดำเนินโครงการมีเพียงพอ มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด
3.  ผลการประเมินด้านกระบวนการ พบว่า มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากทุกรายการประเมิน เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า มีการแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานและมอบหมายงานอย่างเหมาะสม มีการปรึกษาหารือกันระหว่างผู้นิเทศกับผู้รับการนิเทศ และการวิเคราะห์และนำผลการประเมินมาพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง มีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากัน ส่วนมีรูปแบบวิธีการนิเทศภายในที่เหมาะสม มีศึกษานิเทศก์ จากหน่วยงานต้นสังกัดมาเยี่ยมเยียนและให้คำแนะนำด้านการนิเทศภายใน และการนิเทศติดตามกำกับการดำเนินโครงการตามขั้นตอนที่กำหนดทุกระยะ มีค่าเฉลี่ยต่ำสุดเท่ากัน
4.  ผลการประเมินด้านผลผลิต พบว่า มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากทุกรายการประเมิน เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า ครูมีความสามารถและพัฒนาตนเองในการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ผู้เรียนการปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยความสนใจและตั้งใจ มีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากัน ส่วนครูมีการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ตามขั้นตอนโดยละเอียดและผ่านการตรวจรับรองจากผู้บริหารโรงเรียน มีใช้สื่ออุปกรณ์ประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน มีความเหมาะสมโรงเรียนมีการนิเทศภายในอย่างเป็นระบบ มีค่าเฉลี่ยต่ำสุดเท่ากัน


เข้าชม : 402กำลังแสดงหน้าที่ 1/0 ->
<< 1 >>

Re หัวข้อ :
รูปประกอบ : Limit 100 kB
ไอคอน : ย่อหน้า จัดซ้าย จัดกลาง จัดขวา ตัวหนา ตัวเอียง เส้นใต้ ตัวยก ตัวห้อย ตัวหนังสือเรืองแสง ตัวหนังสือมีเงา สีแดง สีเขียว สีน้ำเงิน สีส้ม สีชมพู สีเทา
อ้างอิงคำพูด เพิ่มเพลง เพิ่มวีดีโอคลิป เพิ่มรูปภาพ เพิ่มไฟล์ Flash เพิ่มลิงก์ เพิ่มอีเมล์
รายละเอียด :
ใส่รหัสที่ท่านเห็นลงในช่องนี้
ชื่อของท่าน :


  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๑
อาคารอำนวยการกลาง ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ๕๐๓๐๐ โทร.๐๕๓๑๑๒๓๓๓
Based on : Maxsite1.10 Modified to AtomyMaxsite 1.50

poppers - dจนşจนk hapı en iyi site