[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 1.50
  
  
  

โรงเรียนสังกัด สพป.ชม.1

 

 

  

Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
  
ประกาศโรงเรียนคำเที่ยงอนุสสรณ์ เรื่อง รับสมัครครูอัตราจ้างชั่วคราว (ครูบรรณารักษ์)   

โดย : โรงเรียนคำเที่ยงอนุสสรณ์   เมื่อวันที่ : พุธ ที่ 9 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2561   


ประกาศโรงเรียนคำเที่ยงอนุสสรณ์
เรื่อง รับสมัครครูอัตราจ้างชั่วคราว (ครูบรรณารักษ์)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
โรงเรียนคำเที่ยงอนุสสรณ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๑ มีความประสงค์จะรับสมัครครูอัตราจ้างชั่วคราว (ครูบรรณารักษ์) ด้วยเงินนอกงบประมาณ จำนวน ๑ อัตรา ในปีการศึกษา ๒๕๖๑

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัคร
๑ คุณสมบัติทั่วไป
(๑) มีสัญชาติไทย
   (๒) มีอายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปีบริบูรณ์
   (๓) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตาม รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
(๔) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น
(๕) ไม่เป็นคนไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดในกฎ ก.ค.ศ.
(๖) ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักราชการ ถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนตามพระราชบัญญัตินี้ หรือตามกฎหมายอื่นหรือถูกสั่งพักหรือเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมาย องค์กรวิชาชีพนั้นๆ
(๗) ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีสาหรับการเป็นผู้ประกอบวิชาชีพครูและบุคลากรทางการ ศึกษา
(๘) ไม่เป็นกรรมการบริหารพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
   (๙) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
(๑๐) ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษจาคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก เว้นแต่เป็นโทษสาหรับความผิดที่ ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(๑๑) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน หรือ หน่วยงานอื่นของรัฐ หรือองค์การระหว่างประเทศ
(๑๒) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกเพราะกระทาผิดวินัยตามพระราชบัญญัติ นี้หรือตามกฎหมายอื่น
(๑๓) ไม่เป็นผู้เคยกระทำการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการหรือเข้าปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐ

๒. คุณสมบัติเฉพาะ
(๑) มีวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทางการศึกษา
(๒) วิชาเอกบรรณารักษ์หรือวิชาโทบรรณารักษ์
(๓) เป็นผู้ที่มีใบประกอบวิชาชีพครู หรือใบรับรองสิทธิ์จากคุรุสภา หรือใบอนุญาตประกอบการสอน หรือด าเนินการหลังจากท าสัญญาจ้างภายใน ๓๐ วัน (มีหรือไม่มีก็ได้)
(๔) เป็นครูไทยสอนวิชาบรรณารักษ์

๓. หลักฐานการรับสมัคร
(๑) หนังสือรับรอง หรือวุฒิบัตร หรือปริญญาบัตรฉบับจริงพร้อมสำเนา   จำนวน ๑ ฉบับ
(๒) ระเบียนแสดงผลการเรียนฉบับจริงพร้อมสำเนาภาพถ่าย     จำนวน ๑ ฉบับ
(๓) สำเนาทะเบียนบ้าน             จำนวน ๑ ฉบับ
(๔) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน           จำนวน ๑ ฉบับ
(๕) รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาสีดำ ขนาด ๑ นิ้ว
ซึ่งถ่ายมาแล้ว ไม่เกิน ๖ เดือน           จำนวน ๒ รูป
(๖) ใบรับรองแพทย์ที่แพทย์ออกให้ภายใน ๑ เดือน นับตั้งแต่วันที่รับการตรวจร่างกาย
ถึงวันที่รับสมัคร
(๗) หลักฐานอื่น ๆ เช่น หนังสือสำคัญการเปลี่ยน – ชื่อสกุล ทะเบียนสมรส เป็นต้น
(๘) ใบประกอบวิชาชีพครู หรือใบรับรองสิทธิ์จากคุรุสภา หรือขอผ่อนผันประกอบวิชาชีพครูจากคุรุ สภา ภายใน ๓๐ วัน (มีหรือไม่มีก็ได้)

๔. กำหนดการรับสมัครและการสอบคัดเลือก
๔.๑ การรับสมัคร
๔.๑.๑ ประกาศรับสมัคร 9 พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
๔.๑.๒ วันรับสมัคร 9 - 19 พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ (ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ)
๔.๑.๓ วันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ วันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
๔.๒ การสอบคัดเลือก วันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
- นำเสนอผลงาน แฟ้มสะสมงาน ๐๙.๐๐ น.
- การสอบสัมภาษณ์ ประสบการณ์ บุคลิกภาพ การตอบคำถาม ความรู้ทั่วไป ความรู้เฉพาะ วิสัยทัศน์ เวลา) เวลา 13.00 น.
หมายเหตุ ผู้ไม่มาสอบตามวันเวลาที่กำหนดถือว่าสละสิทธิ์

๕. เกณฑ์การตัดสิน
๕.๑ ต้องผ่านการสอบ รวมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐

๖. ประกาศผลสอบ
๖.๑ วันประกาศผลสอบ วันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
๖.๒ วันที่ 22 พฤษภาคม ๒๕๖๑ ทำสัญญา ณ ห้องธุรการ โรงเรียนคำเที่ยงอนุสสรณ์
๖.๓ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โรงเรียนคำเที่ยงอนุสสรณ์ อำเภอเมือง
จังหวัดเชียงใหม่ โทร. ๐๕๓-234189

ประกาศ ณ วันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑


(นายธนะสิทธิ์ วศินพิพัฒน์)
ผู้อำนวยการโรงเรียนคำเที่ยงอนุสสรณ์


เข้าชม : 1592กำลังแสดงหน้าที่ 1/0 ->
<< 1 >>

Re หัวข้อ :
รูปประกอบ : Limit 100 kB
ไอคอน : ย่อหน้า จัดซ้าย จัดกลาง จัดขวา ตัวหนา ตัวเอียง เส้นใต้ ตัวยก ตัวห้อย ตัวหนังสือเรืองแสง ตัวหนังสือมีเงา สีแดง สีเขียว สีน้ำเงิน สีส้ม สีชมพู สีเทา
อ้างอิงคำพูด เพิ่มเพลง เพิ่มวีดีโอคลิป เพิ่มรูปภาพ เพิ่มไฟล์ Flash เพิ่มลิงก์ เพิ่มอีเมล์
รายละเอียด :
ใส่รหัสที่ท่านเห็นลงในช่องนี้
ชื่อของท่าน :


  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๑
อาคารอำนวยการกลาง ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ๕๐๓๐๐ โทร.๐๕๓๑๑๒๓๓๓
Based on : Maxsite1.10 Modified to AtomyMaxsite 1.50