[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 1.50
  
  
  

โรงเรียนสังกัด สพป.ชม.1

 

 

  

Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
  
โรงเรียนพุทธิโศภนประกาศรับสมัครพนักงานขับรถยนต์ 1 ตำแหน่ง  

โดย : โรงเรียนพุทธิโศภน   เมื่อวันที่ : อังคาร ที่ 15 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2561   


ประกาศโรงเรียนพุทธิโศภน
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานขับรถยนต์

โรงเรียนพุทธิโศภน จะดำเนินการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานขับรถยนต์ (ลูกจ้างชั่วคราว) จำนวน 1 ตำแหน่ง มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
  1. ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ อัตราเงินเดือนๆ ละ 9,000 บาท โดยเงินรายได้สถานศึกษา
   1.1 หน้าที่ความรับผิดชอบ
     (1) ขับรถยนต์
     (2) ดูแลบำรุงรักษารถยนต์
     (3) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
1.2 ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
     (1) ขับรถยนต์ไปยังสถานที่ต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
     (2) ดูแลความสะอาดและบำรุงรักษารถยนต์
     (3) จัดทำตารางการใช้รถยนต์ เพื่อการซ่อมบำรุงรักษา
     (4) ดำเนินการซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ตามที่ได้รับมอบหมาย
     (5) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

   1.3 คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์
เพศชาย อายุไม่ต่ำกว่า ๒๕ ปี แต่ไม่เกิน 45 ปีบริบูรณ์ในวันมาสมัคร และมีคุณวุฒิไม่ต่ำกว่าประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้และมีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ที่ยังไม่หมดอายุ
1.4 ความรู้ความสามารถและคุณลักษณะของบุคคลที่ต้องการ
     (1) มีความชำนาญในการขับขี่รถยนต์
     (2) รู้เส้นทางและสถานที่ต่างๆ ในจังหวัดและต่างจังหวัด
     (3) รู้กฎจราจรและมีมารยาทในการขับขี่และการใช้รถใช้ถนน
     (4) มีความสามารถซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องยนต์ได้เท่าที่พนักงานขับรถยนต์ควรทำได้  
     (5) มีมนุษย์สัมพันธ์และมีน้ำใจในการให้บริการ
      (6) มีความรับผิดชอบต่อผลสำเร็จของงาน

  
  2. คุณสมบัติทั่วไปของผู้มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือก
(1) มีสัญชาติไทย
(2) ไม่เป็นผู้ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคติดต่อร้ายแรง
(3) ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี
   (4) ไม่เป็นผู้ที่มีหนี้สินล้นพ้นตัว หรือเป็นผู้บุคคลล้มละลาย
    (5) ไม่เป็นผู้ที่อยู่ระหว่างทางราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การสาธารณะหรือองค์การรูปแบบ
ต่างๆ สังกัดราชการส่วนท้องถิ่นสั่งพักราชการ หรือให้ออกจากงานไว้ก่อน
(6) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษ ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การ
สาธารณะ หรือองค์การรูปแบบต่าง ๆ สังกัดราชการส่วนท้องถิ่น
   (7) ไม่เคยเป็นผู้เคยถูกลงโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่ความผิดที่เป็นลหุโทษ หรือความผิดที่กำหนดโทษขั้นลหุโทษ หรือความผิดอันได้กระทำโดยประมาท
    (8) ไม่เป็นผู้ตาบอดสี

เมื่อได้รับเป็นผู้ผ่านการสอบคัดเลือกแล้ว หากปรากฏภายหลังพบว่าคุณสมบัติไม่ตรงตามตำแหน่งที่ประกาศรับสมัครคัดเลือก จะถือว่าเป็นผู้ที่ขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบคัดเลือกในครั้งนี้
และจะไม่มีสิทธิเป็นพนักงานขับรถยนต์
  3. การรับสมัครสอบ
3.1 วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ติดต่อขอรับใบสมัคร และยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัคร ตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม 2561 ถึงวันที่ 25 พฤษภาคม 2561 ระหว่างเวลา 08.30 น.– 16.00 น. ที่ห้องธุรการ อาคาร 60 ปี โรงเรียนพุทธิโศภน (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)
3.2 หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร
3.2.1 รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก และไม่ใส่แว่นตาดำขนาด 1.5 x 2 นิ้ว โดยถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน 6 เดือน (นับถึงวันปิดรับสมัคร) จำนวน 2 รูป
3.2.2 ระเบียนแสดงผลการศึกษาที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับตำแหน่งที่
สมัครฉบับจริง พร้อมสำเนา จำนวน 1 ฉบับ และได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติภายในวันที่ปิดรับสมัคร
3.2.3 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน อย่างละ 1 ฉบับ
    3.2.4 สำเนาบัตรใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ จำนวน 1 ฉบับ
3.2.5 สำเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น ใบสำคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ และนามสกุล
(ในกรณีที่ชื่อ – นามสกุลในหลักฐานไม่ตรงกัน) อย่างละ 1 ฉบับ
    3.2.6 ใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน ก่อนวันรับสมัคร ซึ่งรับรองว่าตาไม่บอดสี
    ทั้งนี้ ในใบสำเนาหลักฐานทุกฉบับ ให้ผู้สมัครเขียนคำรับรองว่า “สำเนาถูกต้อง”
และลงลายมือชื่อกำกับไว้ด้วย
4. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสมัครคัดเลือก วัน เวลา และสถานที่
โรงเรียนพุทธิโศภน จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสมัครเพื่อคัดเลือก ในวันที่ 25 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 น. ณ โรงเรียนพุทธิโศภน5. วิธีการคัดเลือก
     โรงเรียนพุทธิโศภน จะดำเนินการสอบคัดเลือกภาคปฏิบัติและสัมภาษณ์ ในวันที่ 28 พฤษภาคม 2561 เวลา 10.00 น. ณ โรงเรียนพุทธิโศภน ดังนี้
5.1 ภาคปฏิบัติ เพื่อทำการทดสอบความรู้ความสามารถในการขับรถยนต์ การดูแลรักษารถยนต์ และกฎจราจร
5.2 ภาคสัมภาษณ์ เพื่อทำการสัมภาษณ์เกี่ยวกับความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับงานในตำแหน่งหน้าที่ ความรู้รอบตัว ความรู้ทั่วไปเกี่ยวข้องกับกิจการ เชาวน์ ท่วงที วาจา ประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน

  6. ประกาศผลการคัดเลือก และทำสัญญาจ้าง
     6.1 ประกาศผลการคัดเลือก ในวันที่ 28 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 น. ณ โรงเรียน พุทธิโศภน
     6.2 ผู้ได้รับการคัดเลือกต้องมีผู้ค้ำประกันในการทำสัญญาจ้าง โดยเป็นข้าราชการไม่ต่ำกว่า ชั้นสัญญาบัตร
     6.3 ทำสัญญาจ้าง ในวันที่ 1 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 น. ณ โรงเรียนพุทธิโศภน
     6.4 เริ่มปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2561
  จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 15 พฤษภาคม 2561


ว่าที่ร้อยตรีบุญเลียว หินศรีสุวรรณ
ผู้อำนวยการโรงเรียนพุทธิโศภน


เข้าชม : 44กำลังแสดงหน้าที่ 1/0 ->
<< 1 >>

Re หัวข้อ :
รูปประกอบ : Limit 100 kB
ไอคอน : ย่อหน้า จัดซ้าย จัดกลาง จัดขวา ตัวหนา ตัวเอียง เส้นใต้ ตัวยก ตัวห้อย ตัวหนังสือเรืองแสง ตัวหนังสือมีเงา สีแดง สีเขียว สีน้ำเงิน สีส้ม สีชมพู สีเทา
อ้างอิงคำพูด เพิ่มเพลง เพิ่มวีดีโอคลิป เพิ่มรูปภาพ เพิ่มไฟล์ Flash เพิ่มลิงก์ เพิ่มอีเมล์
รายละเอียด :
ใส่รหัสที่ท่านเห็นลงในช่องนี้
ชื่อของท่าน :


  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๑
อาคารอำนวยการกลาง ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ๕๐๓๐๐ โทร.๐๕๓๑๑๒๓๓๓
Based on : Maxsite1.10 Modified to AtomyMaxsite 1.50