[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 1.50
  
  
  

โรงเรียนสังกัด สพป.ชม.1

 

 

  

Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
  
ประกาศโรงเรียนวัดสันโค้ง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน  

โดย : โรงเรียนวัดสันโค้ง   เมื่อวันที่ : พุธ ที่ 16 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2561   


๑. ตำแหน่งที่จะดำเนินการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน จำนวน 1 อัตรา
อัตราค่าจ้างเดือนละ 5,000บาท ( ห้าพันบาทถ้วน )
  
  ๒. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการคัดเลือก มีดังนี้
    ๒.๑ มีสัญชาติไทย
    ๒.๒ มีอายุไม่ต่ำกว่า ๑๘ ปีบริบูรณ์
    ๒.๓ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
    ๒.๔ เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา ๓๐ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
    ๒.๕ ไม่เป็นผู้พิการมีร่างกายทุพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ หรือไม่เป็นโรคตามกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. ๒๕๔๙
    ๒.๖ ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งข้าราชการทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่พรรคในการเมือง
    ๒.๗ ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษจำคำโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เพราะกระทำความผิดทางอาญา เว้นแต่โทษ สำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม
    ๒.๘ ไม่เป็นผู้ถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐหรือองค์การระหว่างประเทศ
    ๒.๙ ไม่เป็นพระภิกษุ หรือสามเณร นักพรต นักบวช  

3.คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
  3.๑ เป็นผู้ได้รับวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทางการศึกษา หรือทางอื่นที่ ก.ค.ศ. กำหนด
  3.2 เป็นผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครูตามที่คุรุสภาออกให้เพื่อปฏิบัติหน้าที่สอน
      
  4. วัน เวลา และสถานที่รับสมัครสอบคัดเลือก
    ผู้ประสงค์จะสมัครคัดเลือก ให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ ณ โรงเรียนวัดสันโค้ง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม – 25 พฤษภาคม 2561 (เว้นวันหยุดราชการ)
  5. เอกสารและหลักฐานที่ผู้สมัครจะต้องนำมายื่นในวันสมัคร
5.๑ รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด ๑ นิ้ว ไม่สวมหมวก ไม่ใส่แว่นตา และถ่ายมาแล้ว ไม่เกิน 6 เดือน
     จำนวน 3 รูป (ถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน)
5.2 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน   จำนวน ๑ ฉบับ
5.3 สำเนาทะเบียนบ้าน      จำนวน ๑ ฉบับ
   5.4 สำเนาปริญญาบัตรหรือหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยหรือสภาสถาบันอนุมัติแล้ว
   จำนวน ๑ ฉบับ
    5.5 สำเนาใบรายงานผลการศึกษา (Transcript)       จำนวน ๑ ฉบับ
    5.6 สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูหรือหลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครูตาม
ที่คุรุสภาออกให้เพื่อปฏิบัติหน้าที่สอน       จำนวน ๑ ฉบับ  
    5.7 หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล(ถ้ามี)        จำนวน ๑ ฉบับ
    5.8 ใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกไม่เกิน 1 เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามกฎ ก.ค.ศ.
ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2549           จำนวน 1 ฉบับ
  6. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกภายในวันที่ 25 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องธุรการโรงเรียนวัดสันโค้ง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่
  7. วัน เวลา และสถานที่คัดเลือก
  โรงเรียนวัดสันโค้ง จะดำเนินการสอบสัมภาษณ์ในวันที่ 28 พฤษภาคม 2561 เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ โรงเรียนวัดสันโค้ง
  8. เกณฑ์การตัดสินการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีการสอบคัดเลือก
  การตัดสินเป็นเด็ดขาดจะเรียกร้องสิทธิใดๆ ไม่ได้ ผู้ผ่านการคัดเลือกจะต้องได้คะแนนรวม
ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐
  
  9. ประกาศรายชื่อและขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร    
    วันที่ 28 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องธุรการ โรงเรียนวัดสันโค้ง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่
    จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 16 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2561

สุพิน ไชยนา
นางสุพิน ไชยนา
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสันโค้งเข้าชม : 750กำลังแสดงหน้าที่ 1/0 ->
<< 1 >>

Re หัวข้อ :
รูปประกอบ : Limit 100 kB
ไอคอน : ย่อหน้า จัดซ้าย จัดกลาง จัดขวา ตัวหนา ตัวเอียง เส้นใต้ ตัวยก ตัวห้อย ตัวหนังสือเรืองแสง ตัวหนังสือมีเงา สีแดง สีเขียว สีน้ำเงิน สีส้ม สีชมพู สีเทา
อ้างอิงคำพูด เพิ่มเพลง เพิ่มวีดีโอคลิป เพิ่มรูปภาพ เพิ่มไฟล์ Flash เพิ่มลิงก์ เพิ่มอีเมล์
รายละเอียด :
ใส่รหัสที่ท่านเห็นลงในช่องนี้
ชื่อของท่าน :


  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๑
อาคารอำนวยการกลาง ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ๕๐๓๐๐ โทร.๐๕๓๑๑๒๓๓๓
Based on : Maxsite1.10 Modified to AtomyMaxsite 1.50