[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 1.50
  
  
  

โรงเรียนสังกัด สพป.ชม.1

 

 

  

Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
  
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่นักการภารโรง  

โดย : ประชาสัมพันธ์โรงเรียนอนุบาลบ้านท่อเมืองลัง   เมื่อวันที่ : จันทร์ ที่ 10 เดือน กันยายน พ.ศ.2561   


ประกาศโรงเรียนอนุบาลบ้านท่อเมืองลัง
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่นักการภารโรง
---------------------------------
  ด้วย โรงเรียนอนุบาลบ้านท่อเมืองลัง มีความประสงค์จะดำเนินการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่นักการภารโรง ดังนั้น อาศัยความตามหนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนมาก ที่ ศธ 04009/ ว 629 ลงวันที่ 28 กันยายน 2559 และคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐาน ที่ 512/ 2549 สั่ง ณ วันที่ 28 กันยายน 2549 เรื่อง แนวทางการสรรหาและบริหารอัตรากำลังพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราว และการมอบอำนาจเกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราว สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ปฏิบัติหน้าที่นักการภารโรง โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. ตำแหน่งที่รับสมัคร
  รับสมัครเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักการภารโรง (จากเงินงบประมาณ สพฐ.) จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้าง เดือนละ 9,000 บาท
2. คุณสมบัติผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก
2.1 มีคุณสมบัติทั่วไปตามข้อ 6 แห่งระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจำของส่วนราชการ พ.ศ. 2537
2.2 ได้รับวุฒิทางการศึกษาไม่ต่ำกว่าชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (ตามหลักสูตรประถมศึกษา พ.ศ. 2521) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้
2.3 ไม่เป็นพระภิกษุ สามเณร หรือนักบวช
2.4 ไม่ดำรงตำแหน่งกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรกำนัน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หรือแพทย์ประจำตำบล สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล
2.5 เพศชาย อายุตั้งแต่ 25 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
2.6 มีความรู้ทางด้านช่างปูน ช่างไม้ ช่างประปา ช่างไฟฟ้า การจัดสวนและสามารถซ่อมบำรุงเครื่องช่างได้ จะได้รับพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
3. วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
3.1 ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก ให้ขอรับเอกสารและยื่นใบสมัครได้ที่โรงเรียนอนุบาลบ้านท่อเมืองลัง ตำบลป่าตัน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 10 - 14 กันยายน พ.ศ. 2561 เวลา 08.30 – 16.30 น. ตามวันและเวลาราชการ
3.2 ผู้สมัครต้องลงลายมือชื่อในใบสมัครต่อเจ้าหน้าที่รับสมัคร
4. เอกสารที่จะต้องนำมายื่นในวันสมัครคัดเลือก
4.1 ใบแสดงคุณวุฒิทางการศึกษา พร้อมสำเนา จำนวน 1 ฉบับ
4.2 ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้านพร้อมสำเนา จำนวน 1 ฉบับ
4.3 บัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรอื่นใดที่ทางราชการออกให้ ซึ่งติดรูปถ่ายของผู้ถือบัตรพร้อมสำเนา ทั้งด้านหน้าและด้านหลัง จำนวน 1 ฉบับ
4.4 รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำขนาด 1 x 1.5 นิ้วซึ่งถ่ายไม่เกิน 6 เดือนและเป็นรูปถ่ายครั้งเดียวกัน จำนวน 2 รูป
4.5 ในกรณีชื่อ – ชื่อสกุล วันเดือนปีเกิด ของเอกสารที่ประกอบการรับสมัครไม่ตรงกัน จะต้องมีหนังสือรับรองจากนายทะเบียนของที่ว่าการอำเภอเป็นผู้รับรองว่าเป็นบุคคลคนเดียวกัน
4.6 ใบรับรองแพทย์ ไม่เกิน 1 เดือน (ฉบับจริง)
5. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก
  การประกาศรายชื่อจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก ภายในวันที่ 17 ตุลาคม2561 ณ โรงเรียนอนุบาลบ้านท่อเมืองลัง ตำบลป่าตัน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
6. หลักสูตรและวิธีการคัดเลือก
  จะดำเนินการคัดเลือกโดยการทดสอบสอบสัมภาษณ์ และการปฏิบัติงาน
7. วันเวลาและสถานที่คัดเลือก
  จะดำเนินการคัดเลือกในวันที่ 19 กันยายน 2561 ที่ โรงเรียนอนุบาลบ้านท่อเมืองลัง ตำบลป่าตัน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
วันที่ 19 กันยายน 2561
09.00 น. – 10.00 น. สอบสัมภาษณ์ คะแนนเต็ม 50 คะแนน
10.00 น. – 12.00 น. ทดสอบการปฏิบัติงาน คะแนนเต็ม 50 คะแนน
  รวมคะแนน 100 คะแนน
8. เกณฑ์การตัดสินการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีการคัดเลือก
8.1 ผู้ที่ถือว่าเป็นผู้ได้รับการคัดเลือก จะต้องได้คะแนนที่สอบคัดเลือก ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ในกรณีที่มีผู้ได้คะแนนรวมกันเท่ากัน จะจัดลำดับที่โดยให้ผู้ที่ได้คะแนนผลการทดสอบการปฏิบัติงานมากกว่าอยู่ในลำดับที่ดีกว่า หากยังคะแนนเท่ากันให้ใช้วิธีการสุ่ม(จับสลาก) โดยคณะกรรมการที่โรงเรียนแต่งตั้ง
8.2 จะประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกตามข้อ 7.1 โดยเรียงตามลำดับจากผู้ได้คะแนนรวมสูงสุดลงมา ภายในวันที่ 21 กันยายน 2561 การประกาศ ณ โรงเรียนอนุบาลบ้านท่อเมืองลัง และทางเว๊ปไซต์ https://abtl.thai.ac ทั้งนี้จะเรียกทำสัญญาต่อเมื่อได้รับอนุมัติเงินค่าจ้างจาก สพฐ. แล้วเท่านั้น ผู้ได้รับการคัดเลือกจะถูกยกเลิกการขึ้นบัญชีในกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังนี้
(1) ผู้นั้นได้รับการจ้างตามตำแหน่งที่ได้รับการคัดเลือกไปแล้ว
(2) ผู้นั้นขอสละสิทธิ์ในการจ้าง
(3) ผู้นั้นไม่มารายงานตัวรับการจ้างตามกำหนด
(4) ผู้นั้นไม่ไปรายงานตัวเพื่อรับการจัดจ้าง
9. การจ้างและเงื่อนไขการจ้าง
9.1 จะดำเนินการจ้างผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่นักการภารโรง เรียงตามลำดับที่ได้รับการคัดเลือก สำหรับการเรียกตัวผู้ได้รับการคัดเลือกมารับการจ้างครั้งแรกให้ถือประกาศขึ้นบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกของโรงเรียนอนุบาลบ้านท่อเมืองลังเป็นการเรียกตัวมาทำสัญญาจ้าง
9.2 การจ้างตามข้อ 9.1 ไม่มีข้อผูกพันต่อเนื่องที่จะนำไปสู่การบรรจุหรือปรับเปลี่ยนสถานภาพเป็นลูกจ้างประจำ/พนักงานราชการ หรือข้าราชการ ผู้ได้รับการจ้างตำแหน่งนักการภารโรง จัดทำสัญญาจ้างในกรณีระหว่างปีงบประมาณการจ้างหากปรากฏว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามที่กำหนด หรือมีความรู้ ความสามารถความประพฤติ ไม่เหมาะสม ผู้มีอำนาจในการจ้าง อาจสั่งเลิกจ้าง โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้รับจ้างทราบล่วงหน้า
9.3 เมื่อสิ้นสุดสัญญาจ้างและจะจัดจ้างต่อไป จะต้องได้รับแจ้งอนุมัติงบประมาณที่ได้รับจัดสรรจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานแล้ว และไม่ผูกพันกับงบประมาณในปีถัดไป
ทั้งนี้ หากตรวจสอบภายหลังพบว่าผู้ใดเป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามที่กำหนดไว้ในประกาศรับสมัครคัดเลือกนี้ จะไม่พิจารณาทำสัญญาจ้างหรือจะถูกยกเลิกการจ้างทันที เนื่องจากขาดคุณสมบัติแล้วแต่กรณีโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น

  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2561
(นางมณทิรา ตรีวงศ์)
ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลบ้านท่อเมืองลัง

โทรศัพท์โรงเรียน 053-110192เข้าชม : 55กำลังแสดงหน้าที่ 1/0 ->
<< 1 >>

Re หัวข้อ :
รูปประกอบ : Limit 100 kB
ไอคอน : ย่อหน้า จัดซ้าย จัดกลาง จัดขวา ตัวหนา ตัวเอียง เส้นใต้ ตัวยก ตัวห้อย ตัวหนังสือเรืองแสง ตัวหนังสือมีเงา สีแดง สีเขียว สีน้ำเงิน สีส้ม สีชมพู สีเทา
อ้างอิงคำพูด เพิ่มเพลง เพิ่มวีดีโอคลิป เพิ่มรูปภาพ เพิ่มไฟล์ Flash เพิ่มลิงก์ เพิ่มอีเมล์
รายละเอียด :
ใส่รหัสที่ท่านเห็นลงในช่องนี้
ชื่อของท่าน :


  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๑
อาคารอำนวยการกลาง ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ๕๐๓๐๐ โทร.๐๕๓๑๑๒๓๓๓
Based on : Maxsite1.10 Modified to AtomyMaxsite 1.50