[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 1.50
  
  
 
 

 

โรงเรียนสังกัด สพป.ชม.1

 

 

  

Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
  
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน โรงเรียนบ้านออนกลาง  

โดย : สุรพรรค์   เมื่อวันที่ : อังคาร ที่ 6 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2561   


ประกาศโรงเรียนบ้านออนกลาง
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน
สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1
-----------------------------------------------------

ด้วยโรงเรียนบ้านออนกลาง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1มีความประสงค์จะจัดจ้างลูกจ้างชั่วคราว เพื่อปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน ตามโครงการคืนครูให้นักเรียนปฏิบัติหน้าที่ในโรงเรียนบ้านออนกลางตามที่ได้รับจัดสรร จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน สังกัดโรงเรียนบ้านออนกลาง
ดังรายละเอียดต่อไปนี้
ชื่อตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน
คุณวุฒิ วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ขึ้นไป จำนวน 1 อัตรา
อัตราค่าจ้าง 9,๐๐๐ บาทต่อเดือน
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
   1. ต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ขึ้นไปทุกสาขา
   2. เป็นผู้มีความรู้ความสามารถเหมาะสมกับการปฏิบัติงานตามขอบข่ายภารกิจและหน้าที่ ตามที่ระบุไว้ในประกาศฉบับนี้
3. ขอบข่ายภารกิจและหน้าที่การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน ดังต่อไปนี้
3.1 งานธุรการ สารบรรณ จัดเก็บเอกสารหลักฐานทะเบียนและหนังสือราชการต่างๆ รวมทั้งระบบ E-office การทำลายเอกสาร
3.2 งานพัสดุ จัดลงทะเบียน คุมการเบิกจ่าย การจัดเก็บ รักษาดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อย
3.3 งานข้อมูลสารสนเทศ จัดระบบทะเบียน ระเบียนข้อมูล การสำรวจและบันทึกข้อมูล การจัดทำรายงานข้อมูล จัดส่งและรับข้อมูลในระบบ ICT
3.4 งานการประสานงาน การติดต่อสื่อสารกับหน่วยงานส่วนราชการอื่นๆชุมชนและท้องถิ่นการให้บริการแก่ประชาชนหรือผู้มาขอรับบริการ หรือติดต่อราชการ
3.5 งานอื่นๆที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
4. การรับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครให้ขอใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ณ โรงเรียนบ้านออนกลาง ระหว่างวันที่ 7-9 พฤศจิกายน 2561 เวลา 08.30- 16.00
5. เอกสารหลักฐานในการสมัคร ดังนี้
5.1 รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด1 นิ้ว ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือนจำนวน 1 รูป
5.2 สำเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา หรือสำเนาปริญญาบัตรหรือหนังสือรับรองคุณวุฒิ ที่แสดงว่าเป็นผู้มีคุณวุฒิการศึกษา ในสาขาวิชา หรือวิชาเอกตรงตามกลุ่มวิชาที่ระบุไว้ในประกาศจำนวน 1 ฉบับ
5.3 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
5.4 สำเนาทะเบียนบ้าน     จำนวน 1 ฉบับ
5.5ใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตาม กฎ ก.ค.ศ ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2549         จำนวน 1 ฉบับ
5.6 สำเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบสำคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล จำนวน 1 ฉบับ ทั้งนี้ให้รับรองสำเนาถูกต้องของเอกสารหลักฐานทุกฉบับ
6 .เงื่อนไขการรับสมัคร
ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก สรรหาจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่า เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้ง ยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน
ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัคร ไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ หรือวุฒิการศึกษา ไม่ตรงตามคุณวุฒิของตำแหน่งที่สมัครสอบ อันมีผลทำให้ผู้สมัครสอบไม่มีสิทธิตามประกาศรับสมัครดังกล่าว ให้ถือว่า การรับสมัครและการได้เข้ารับการคัดเลือก สรรหาครั้งนี้เป็นโมฆะสำหรับผู้นั้น
7.การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก โรงเรียนบ้านออนกลางจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก ในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2561 ณ โรงเรียนบ้านออนกลาง
8.หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร
ผู้สมัครจะต้องเข้ารับ การคัดเลือกโดยการสอบภาคปฏิบัติ ภาคความรู้ และการสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ตั้งแต่เวลา 09.๐๐ น. เป็นต้นไป ที่โรงเรียนบ้านออนกลาง
9. ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก วันที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ตั้งแต่เวลา 16.๐๐ น. ณ โรงเรียนบ้านออนกลาง
10. ทำสัญญาจ้างเมื่อโรงเรียนได้รับอนุมัติงบประมาณจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเท่านั้น

ข้อมูลการติดต่อ
  หมายเลขโทรศัพท์ 081-2838783 , 093-1362154

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน   

    ประกาศ ณ วันที่ 6 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561เข้าชม : 80กำลังแสดงหน้าที่ 1/0 ->
<< 1 >>

Re หัวข้อ :
รูปประกอบ : Limit 100 kB
ไอคอน : ย่อหน้า จัดซ้าย จัดกลาง จัดขวา ตัวหนา ตัวเอียง เส้นใต้ ตัวยก ตัวห้อย ตัวหนังสือเรืองแสง ตัวหนังสือมีเงา สีแดง สีเขียว สีน้ำเงิน สีส้ม สีชมพู สีเทา
อ้างอิงคำพูด เพิ่มเพลง เพิ่มวีดีโอคลิป เพิ่มรูปภาพ เพิ่มไฟล์ Flash เพิ่มลิงก์ เพิ่มอีเมล์
รายละเอียด :
ใส่รหัสที่ท่านเห็นลงในช่องนี้
ชื่อของท่าน :


  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๑
อาคารอำนวยการกลาง ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ๕๐๓๐๐ โทร.๐๕๓๑๑๒๓๓๓
Based on : Maxsite1.10 Modified to AtomyMaxsite 1.50