[x] Index
Powered by ATOMYMAXSITE 1.50
  
  
 
 

 

โรงเรียนสังกัด สพป.ชม.1

 

 

  

Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
  
โรงเรียนวัดดอนชัยประกาศรับสมัครครูอัตราจ้าง  

โดย : โรงเรียนวัดอนชัย   เมื่อวันที่ : อังคาร ที่ 29 เดือน มกราคม พ.ศ.2562   ประกาศโรงเรียนวัดดอนชัย
เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราวจ้างจากงบเงินรายได้สถานศึกษา
*********************
ด้วย โรงเรียนวัดดอนชัยหมู่ที่๖ ต.แม่ทา อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต1ประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง ด้วยเงินรายได้สถานศึกษาของโรงเรียน จำนวน 1 อัตรา อาศัยความตามหนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนมาก ที่ ศธ 04009/ 3876 ลงวันที่ 15 มีนาคม 2547 และคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ 29 / 2546 สั่ง ณ วันที่ 8 กรกฎาคม 2546 เรื่องมอบอำนาจปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราว และเกณฑ์และวิธีการบริหารงานบุคคล : ลูกจ้างชั่วคราว สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2547 จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอน ดังนี้
1. ตำแหน่งที่จะดำเนินการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นครูผู้สอน
ครูผู้สอน(วุฒิปริญญาตรี) วิชาเอกประถมศึกษา หรือ คณิตศาสตร์ หรือ สังคมศึกษา หรือ พลศึกษา หรือ ดนตรี หรือ หรือนาฏศิลป์ หรือแนะแนว หรือเกษตร หรือ ภาษาไทย หรือ วิทยาศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา
2. คุณสมบัติของผู้สมัครและค่าตอบแทน
2.1 เป็นผู้ได้รับวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา ซึ่ง ก.ค.ศ. รับรอง ค่าตอบแทน 7,000 บาท/ เดือน
    คุณสมบัติทั่วไปของผู้ที่มีสิทธิสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร
1.  มีสัญชาติไทย
2.  มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี
3.  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
     4. ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพจะไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2535
    5. ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ใน พรรคการเมือง
    6. ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เพราะกระทำความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ           7. ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ  


3. วัน เวลา และสถานที่รับสมัครคัดเลือก
ยื่นใบสมัครได้ที่โรงเรียนวัดดอนชัยตำบลแม่ทา อำเภอ แม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่วันที่29 มกราคมถึงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึง 16.30 น.
(โทร.062 8597973) และ ( 082-482-7340 )

4. เอกสารและหลักฐานที่ผู้สมัครจะต้องนำมายื่นในวันสมัคร
4.1 สำเนาปริญญาบัตรหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้ว และ ใบรายงาน ผลการศึกษา(Transcript) พร้อมฉบับจริง จำนวน 1 ฉบับ
4.2 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมฉบับจริง จำนวน 1 ฉบับ
4.3 สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมฉบับจริง จำนวน 1 ฉบับ
   4.4 รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน)
5. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562เวลา 16.30น.(โทร.062 8597973)
6.กำหนดการสอบคัดเลือก วันที่ 5กุมภาพันธ์ 2562เวลา 08.30น.- 12.00น. (สอบสัมภาษณ์)
ที่ โรงเรียนวัดดอนชัย
7. ประกาศผลการคัดเลือก โรงเรียนจะประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจากผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดลงมา
ตามลำดับ ในวันที่5 กุมภาพันธ์ 2562เวลา 16.30 น. ณ โรงเรียนวัดดอนชัย(โทร.062 8597973)
    จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 29 เดือน มกราคม พ.ศ. 2562


ลงชื่อ
                 (นางทัศนีย์ คำป๋า)
              ครู ชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน
         ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดดอนชัย


เข้าชม : 211กำลังแสดงหน้าที่ 1/0 ->
<< 1 >>

Re หัวข้อ :
รูปประกอบ : Limit 100 kB
ไอคอน : ย่อหน้า จัดซ้าย จัดกลาง จัดขวา ตัวหนา ตัวเอียง เส้นใต้ ตัวยก ตัวห้อย ตัวหนังสือเรืองแสง ตัวหนังสือมีเงา สีแดง สีเขียว สีน้ำเงิน สีส้ม สีชมพู สีเทา
อ้างอิงคำพูด เพิ่มเพลง เพิ่มวีดีโอคลิป เพิ่มรูปภาพ เพิ่มไฟล์ Flash เพิ่มลิงก์ เพิ่มอีเมล์
รายละเอียด :
ใส่รหัสที่ท่านเห็นลงในช่องนี้
ชื่อของท่าน :


  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๑
อาคารอำนวยการกลาง ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ๕๐๓๐๐ โทร.๐๕๓๑๑๒๓๓๓
Based on : Maxsite1.10 Modified to AtomyMaxsite 1.50