[x] Index
Powered by ATOMYMAXSITE 1.50
  
  
 
 

 

โรงเรียนสังกัด สพป.ชม.1

 

 

  

Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
  
โรงเรียนวัดเมืองสาตร มีความประสงค์จะรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูพี่เลี้ยงปฐมวัย จำนวน 1 อัตรา  

โดย : โรงเรียนวัดเมืองสาตร   เมื่อวันที่ : อังคาร ที่ 30 เดือน เมษายน พ.ศ.2562   


ประกาศโรงเรียนวัดเมืองสาตร
เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพี่เลี้ยงปฐมวัย

*********************

ด้วยโรงเรียนวัดเมืองสาตร ตำบลหนองหอย อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 มีความประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวจากเงินนอกงบประมาณ ตำแหน่ง ครูพี่เลี้ยงปฐมวัย จำนวน 1 อัตรา เพื่อคัดเลือกตำแหน่งอัตราจ้างข้างต้น

1. ตำแหน่งที่จะดำเนินการสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 1 อัตรา
อัตราค่าจ้างเริ่มต้นเดือนละ 8,500.- บาท (แปดพันห้าร้อยบาทถ้วน)
กลุ่มวิชาเอก ดังนี้
1.1 เอกการศึกษาปฐมวัย จำนวน 1 อัตรา

2. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือก เป็นผู้มีคุณสมบัติ ดังนี้
2.1 มีวุฒิการศึกษาขั้นต่ำ ระดับปริญญาตรี ตามเอกที่กำหนด
2.2 เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
2.3 เป็นผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ตามมาตรา 43 แห่งพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 หรือมีหนังสือรับรองสิทธิที่คณะกรรมการคุรุสภาออกให้หรือมีหนังสือรับรองสิทธิที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการคุรุสภาออกให้
2.4 ไม่เป็นภิกษุ นักพรต หรือนักบวช

3. วัน เวลา และสถานที่รับสมัครสอบคัดเลือก
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก ให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ที่โรงเรียนวัดเมืองสาตร อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่วันที่ 1 – 7 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 – 16.00 น. (เว้นวันหยุดราชการ)
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 089-5588837, 085-6255709

4. เอกสารและหลักฐานที่ผู้สมัครสอบจะต้องนำมายื่นในวันสมัครสอบ
4.1 สำเนาปริญญาบัตรหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้ว และใบรายงานผลการศึกษา (Transcript)  จำนวน ๑ ฉบับ
4.2 รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน) จำนวน 1 รูป
4.3 สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู จำนวน 1 ฉบับ
4.4 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน ๑ ฉบับ
4.5 สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน ๑ ฉบับ
4.6 หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล (ถ้ามี) จำนวน ๑ ฉบับ
4.7 แฟ้มสะสมผลงาน (นำมาวันสอบ)

5. การยื่นใบสมัคร
5.1 ผู้สมัครจะต้องรับและยื่นใบสมัครสอบด้วยตนเอง และต้องกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ถูกต้องและครบถ้วน พร้อมหลักฐานการสมัคร ตามวันเวลาที่กำหนด
5.2 ผู้สมัครต้องลงลายมือชื่อในใบสมัครให้เรียบร้อยต่อหน้าเจ้าหน้าที่รับสมัคร

6. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก
โรงเรียนวัดเมืองสาตรจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกในวันที่ 8 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องธุรการโรงเรียนวัดเมืองสาตร

7. วิธีการคัดเลือก
7.1 สอบสัมภาษณ์ 50 คะแนน
  
หัวข้อการสอบสัมภาษณ์
- ประวัติส่วนตัว/การศึกษา 10 คะแนน
- บุคลิกภาพ ท่วงทีวาจา 10 คะแนน
- ประสบการณ์ทำงาน/ผลงาน 10 คะแนน
- การมีปฏิภาณไหวพริบ/การแก้ไขปัญหา 10 คะแนน
- เจตคติและอุดมการณ์   10 คะแนน
รวมทั้งสิ้น 50 คะแนน

8. วัน เวลา และสถานที่สอบคัดเลือก
โรงเรียนวัดเมืองสาตร จะดำเนินการสอบสัมภาษณ์คัดเลือก ในวันที่ 9 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ โรงเรียนวัดเมืองสาตร

9. เกณฑ์การตัดสินการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีการสอบคัดเลือก
9.1 ผู้ที่สอบผ่านจะต้องได้คะแนนรวมกันไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80
9.2 จะประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกตามข้อ 9.1 เรียงตามลำดับคะแนน ภายในวันที่ 10 พฤษภาคม 2562

10. การจัดทำสัญญาจ้างผู้ผ่านการคัดเลือก/เงื่อนไขการจ้าง
10.1 ให้ผู้ผ่านการคัดเลือกมาจัดทำสัญญาจ้าง ในวันที่ 15 พฤษภาคม 2562
10.2 การจัดทำสัญญาจ้างครั้งแรก จะยึดถือประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือก เป็นหนังสือเรียกตัวผู้มีสิทธิ์มาจัดทำสัญญาจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนโดยเงินนอกงบประมาณ ตำแหน่ง ครูพี่เลี้ยงปฐมวัย และให้มารายงานตัวตาม วัน เวลา ที่กำหนด จึงเป็นหน้าที่ของผู้สมัครที่ต้องรับทราบประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือก
10.3 ผู้ได้รับการจัดทำสัญญาจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนโดยเงินนอกงบประมาณ ตำแหน่ง ครูพี่เลี้ยงปฐมวัย ต้องไปรายงานตัวเพื่อจัดทำสัญญาจ้างตามกำหนด ถ้าพ้นเวลาดังกล่าว จะถือว่าสละสิทธิ์และจะเรียกผู้ที่ได้คะแนนลำดับถัดไปมาแทน
10.4 การจ้างครูพี่เลี้ยงปฐมวัย ไม่มีข้อผูกพันต่อเนื่องที่จะนำไปสู่การบรรจุหรือปรับเปลี่ยนสถานภาพเป็นลูกจ้างประจำ/พนักงานราชการหรือข้าราชการ
10.5 ผู้ได้รับการจ้างปฏิบัติหน้าที่ครูพี่เลี้ยงปฐมวัย ในกรณีระหว่างปีงบประมาณการจ้างหากปรากฏว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามที่กำหนด หรือมีความรู้ ความสามารถ ความประพฤติไม่เหมาะสม ผู้มีอำนาจในการจ้าง อาจสั่งเลิกจ้าง โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้รับจ้างทราบล่วงหน้า โดยไม่มีเงื่อนไข และจะไม่มีสิทธิเรียกร้องใด ทั้งสิ้น
10.6 ผลการคัดเลือกของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด ผู้สมัครคัดเลือกหรือบุคคลอื่นจะคัดค้านไม่ได้ไม่ว่ากรณีใด ๆ

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2562(นายประสิทธิญา ปัญญาลือ)
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเมืองสาตร


หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ : 089-5588837, 085-6255709

เข้าชม : 94กำลังแสดงหน้าที่ 1/0 ->
<< 1 >>

Re หัวข้อ :
รูปประกอบ : Limit 100 kB
ไอคอน : ย่อหน้า จัดซ้าย จัดกลาง จัดขวา ตัวหนา ตัวเอียง เส้นใต้ ตัวยก ตัวห้อย ตัวหนังสือเรืองแสง ตัวหนังสือมีเงา สีแดง สีเขียว สีน้ำเงิน สีส้ม สีชมพู สีเทา
อ้างอิงคำพูด เพิ่มเพลง เพิ่มวีดีโอคลิป เพิ่มรูปภาพ เพิ่มไฟล์ Flash เพิ่มลิงก์ เพิ่มอีเมล์
รายละเอียด :
ใส่รหัสที่ท่านเห็นลงในช่องนี้
ชื่อของท่าน :


  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๑
อาคารอำนวยการกลาง ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ๕๐๓๐๐ โทร.๐๕๓๑๑๒๓๓๓
Based on : Maxsite1.10 Modified to AtomyMaxsite 1.50