[x] Index
Powered by ATOMYMAXSITE 1.50
  
  
 
 

 

โรงเรียนสังกัด สพป.ชม.1

 

 

  

Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
  
โรงเรียนวัดเสาหิน ประกาศรับสมัคร ลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน  

โดย : โรงเรียนวัดเสาหิน   เมื่อวันที่ : พฤหัสบดี ที่ 30 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2562   ประกาศ โรงเรียนวัดเสาหิน
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1
--------------------------------------------

    ด้วยโรงเรียนวัดเสาหิน ประสงค์จะดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน เพื่อลดภาระงานที่ไม่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอนของครู เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ จึงประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคล รายละเอียด ดังนี้

  ตำแหน่งที่รับสมัครคัดเลือก
ตำแหน่ง ลูกจ้างชั่วคราวผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน จำนวน ๑ อัตรา

  ขอบข่ายภารกิจและหน้าที่ (ให้โรงเรียนเป็นผู้กำหนดขอบข่ายภารกิจและหน้าที่เพิ่มเติม)
๑.๑ งานธุรการ สารบรรณ จัดเก็บเอกสารหลักฐานทะเบียนและหนังสือราชการต่าง ๆ
รวมทั้งระบบ E-Office
๑.๒ งานการเงิน งานพัสดุ จัดลงทะเบียน คุมการเบิกจ่าย การจัดเก็บ รักษาดูแล
ความเป็นระเบียบเรียบร้อย
๑.๓ งานข้อมูลสารสนเทศ จัดระบบทะเบียน ระเบียบข้อมูล การสำรวจและบันทึกข้อมูล
การจัดทำรายงานข้อมูล จัดส่งและรับข้อมูลในระบบ ICT
๑.๔ งานการประสานงาน การติดต่อสื่อสารกับหน่วยงานส่วนราชการอื่น ๆ ชุมชนและท้องถิ่น การให้บริการแก่ประชาชนหรือผู้มาขอรับบริการ หรือติดต่อราชการ
๑.๕ ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

อัตราค่าจ้าง อัตราจ้าง ๙,๐๐๐.- บาท/เดือน

ลักษณะการจ้าง โดยวิธีการจ้างเหมาบริการ ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

ระยะเวลาการจ้าง ตั้งแต่เดือนมิถุนายน ๒๕๖๒ - เดือน กันยายน ๒๕๖๒
และจะจ้างต่อเมื่อได้รับงบประมาณแล้ว

๒. คุณสมบัติของผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก
  ๒.๑ เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา ๓๐ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
๒.๒ เป็นผู้ได้รับวุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ขึ้นไป
๒.๓ มีความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่

๓. การรับสมัคร และเอกสารหลักฐาน
๓.๑ วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร ให้ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ โรงเรียนวัดเสาหินตั้งแต่วันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒ - ๕ มิถุนายน ๒๕๖๒ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น.– ๑๖.๓๐ น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ )
๓.๒ หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร
   ๓.๒.๑ รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด ๑.๕ x ๑ นิ้ว โดยถ่ายไว้ไม่เกิน ๖ เดือน (นับถึงวันรับสมัครวันสุดท้าย) และถ่ายครั้งเดียวกัน จำนวน ๓ รูป
  ๓.๒.๒ สำเนาปริญญาบัตรหรือสำเนาหนังสือรับรองวุฒิ และหรือสำเนาแสดงผลการเรียน จำนวนอย่างละ ๑ ฉบับ
  ๓.๒.๓ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน(ยังไม่หมดอายุ) จำนวน ๑ ฉบับ  
  ๓.๒.๔ สำเนาทะเบียนบ้านที่มีชื่อผู้สมัคร จำนวน ๑ ฉบับ
  ๓.๒.๕ ใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้โดยสถานพยาบาลของรัฐ ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยโรค พ.ศ. ๒๕๔๙
  ๓.๒.๖ หลักฐานอื่นๆ (ถ้ามี) จำนวนอย่างละ ๑ ฉบับ เช่น ใบสำคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ–สกุล เป็นต้น
    เอกสารตามข้อ ๓.๒.๒, ๓.๒.๓, ๓.๒.๔, และ ๓.๒.๖ ให้นำฉบับจริงมาแสดงในวันสมัครด้วย
และเอกสารที่เป็นฉบับสำเนาต้องรับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ
    ๔. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก
คณะกรรมการสรรหา จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก ภายในวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๒ ณ โรงเรียนวัดเสาหิน https://www.facebook.com/profile.php?id=100007627062556 และเว็บไซต์ http://www.chiangmaiarea1.go.th/area1/
๕. หลักสูตรและวิธีการคัดเลือก
คณะกรรมการจะดำเนินการคัดเลือก ดังนี้
๑.โดยการสอบข้อเขียน ตามขอบข่ายภารกิจและหน้าที่ ความรู้ทั่วไปความสามารถทางภาษาไทย ความสามารถในภาระงาน ความสามารถในการคิด และความรู้ทางคอมพิวเตอร์ คะแนนเต็ม ๕๐ คะแนน
๒.โดยการสอบปฏิบัติงาน /สอบสัมภาษณ์ ซึ่งจะพิจารณาจากความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงาน ตามขอบข่ายภารกิจและหน้าที่ คะแนนเต็ม ๕๐ คะแนน  
              
  ๖. กำหนดวัน เวลา และสถานที่คัดเลือก
คณะกรรมการจะดำเนินการคัดเลือก ในวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๒ ตามตารางคัดเลือก ดังนี้

วันพฤหัสบดีที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๒
  ๐๙.๐๐ – ๑๐.๓๐ น.
ความรู้ความสามารถตามขอบข่าย
ภารกิจและหน้าที่ (50 คะแนน)

๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป
ประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง ( 50 คะแนน)
    
สถานที่สอบ โรงเรียนวัดเสาหิน ตำบลหนองหอย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

๗. เกณฑ์การตัดสิน ผู้ได้รับการคัดเลือกจะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐ ของคะแนนเต็มโดยจัดเรียงลำดับคะแนนของผู้ได้รับการคัดเลือกจากคะแนนมากไปหาน้อย กรณีที่ได้คะแนนเท่ากันให้ผู้ได้คะแนนสอบข้อเขียนมากกว่าอยู่ในลำดับที่ดีกว่า หากได้คะแนนเท่ากันอีกให้ผู้สมัครก่อน อยู่ในลำดับที่ดีกว่า
  ๘. การประกาศผลการคัดเลือกการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชี โรงเรียนวัดเสาหินจะประกาศผลการคัดเลือก ภายในวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕62 ณ โรงเรียนวัดเสาหิน / https://www.facebook.com/profile.php?id=100007627062556 และเว็บไซต์ http://www.chiangmaiarea1.go.th/area1/ การเรียกตัวผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อเริ่มปฏิบัติงาน จะใช้ประกาศผลการคัดเลือกอยู่ในลำดับที่ ๑ มารายงานตัวเริ่มปฏิบัติงานในวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๒ ณ โรงเรียนวัดเสาหิน และทำสัญญาจ้างก็ต่อเมื่อทางสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้โอนงบประมาณ ทั้งนี้ในวันที่จัดทำสัญญาจ้าง ผู้รับจ้างต้องไม่มีพันธะผูกพันในการเป็นลูกจ้างหน่วยงานใดๆ ซึ่งผู้ที่ไม่ไปรายงานตัวและจัดทำสัญญาตามกำหนด จะถือว่าสละสิทธิ์ในการทำสัญญาจ้าง และจะเรียกผู้ได้รับคัดเลือกลำดับถัดไปเพื่อทำสัญญาจ้างต่อไป และจะเรียกร้องสิทธิ์ใดๆในภายหลังมิได้ ผู้ได้รับคัดเลือกจะได้รับการจัดจ้าง ตามจำนวนตำแหน่งที่ประกาศรับสมัครโดยจะขึ้นบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกไว้ไม่เกิน ๒ ปีนับแต่วันประกาศผลการคัดเลือก และจะยกเลิกการขึ้นบัญชีเมื่อมีการคัดเลือกในตำแหน่งเดียวกันใหม่ หรือเมื่อสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และหรือโรงเรียนวัดเสาหินเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น และจะยกเลิก การขึ้นบัญชีเป็นการเฉพาะรายในกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังต่อไปนี้
๑)  ผู้นั้นขาดคุณสมบัติสำหรับตำแหน่งที่ได้รับการคัดเลือก
๒)  ผู้นั้นไม่มารายงานตัวปฏิบัติหน้าที่ตามที่กำหนด
๓)  ผู้นั้นได้รับการจัดจ้างแล้ว
๔)  ผู้นั้นขอสละสิทธิ์
๕)  ผู้นั้นไม่สามารถเข้าปฏิบัติหน้าที่ตามที่กำหนดเวลาที่ได้รับการจ้างได้
๙. การจัดจ้าง
ผู้ได้รับการคัดเลือกจะได้รับการจัดจ้างตามลำดับที่ของบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเท่ากับจำนวนตำแหน่งที่ประกาศรับสมัคร ทั้งนี้ ลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน จะไม่ปรับเปลี่ยนเป็นลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ หรือข้าราชการ ใด ๆ ทั้งสิ้น
อนึ่ง หากตรวจสอบพบภายหลังว่าผู้ได้รับการคัดเลือกขาดคุณสมบัติจะไม่พิจารณาจัดจ้าง หรือยกเลิกคำสั่งหรือสัญญาจ้างแล้วแต่กรณี จะเรียกร้องสิทธิใด ๆ ไม่ได้

      ประกาศ ณ วันที่ 30 พฤษภาคม ๒๕๖๒


นายวิทยา คำฮอม
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเสาหิน


กำหนดการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน
โรงเรียนวัดเสาหิน
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1
๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ประกาศรับสมัคร
๓๐ พฤษภาคม- ๕ มิถุนายน ๒๕๖๒ รับสมัคร (เวลาร ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ)
๕ มิถุนายน ๒๕๖๒ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้ารับการคัดเลือก ๖ มิถุนายน ๒๕๖๒ สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์และประกาศผลการคัดเลือก
๗ มิถุนายน ๒๕๖๒ รายงานตัวทำสัญญาจ้าง /เริ่มปฏิบัติงาน


**หมายเหตุ สามารถดาวน์โหลด ประกาศรับสมัคร และใบสมัคร ได้ในไฟล์แนบ ติดต่อ สอบถาม ครูกรวรรณ จันทรบุตร 087-660 8828
เข้าชม : 171กำลังแสดงหน้าที่ 1/0 ->
<< 1 >>

Re หัวข้อ :
รูปประกอบ : Limit 100 kB
ไอคอน : ย่อหน้า จัดซ้าย จัดกลาง จัดขวา ตัวหนา ตัวเอียง เส้นใต้ ตัวยก ตัวห้อย ตัวหนังสือเรืองแสง ตัวหนังสือมีเงา สีแดง สีเขียว สีน้ำเงิน สีส้ม สีชมพู สีเทา
อ้างอิงคำพูด เพิ่มเพลง เพิ่มวีดีโอคลิป เพิ่มรูปภาพ เพิ่มไฟล์ Flash เพิ่มลิงก์ เพิ่มอีเมล์
รายละเอียด :
ใส่รหัสที่ท่านเห็นลงในช่องนี้
ชื่อของท่าน :


  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๑
อาคารอำนวยการกลาง ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ๕๐๓๐๐ โทร.๐๕๓๑๑๒๓๓๓
Based on : Maxsite1.10 Modified to AtomyMaxsite 1.50