[x] Index
Powered by ATOMYMAXSITE 1.50
  
  
 
 

 

โรงเรียนสังกัด สพป.ชม.1

 

 

  

Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
  
โรงเรียนวัดทรายมูลรัตนศึกษาประกาศรับสมัครธุรการโรงเรียน  

โดย : โรงเรียนวัดทรายมูลรัตนศึกษา   เมื่อวันที่ : พฤหัสบดี ที่ 6 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2562   

  ประกาศโรงเรียนวัดทรายมูลรัตนศึกษา  
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน
.........................................................................................................
ด้วยโรงเรียนวัดทรายมูลรัตนศึกษา จะดำเนินการรับสมัครคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน อาศัยอำนาจตามคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ 1340 /2560 สั่ง ณ วันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2560 เรื่อง มอบอำนาจเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ และตามหนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด ที่ศธ 04009/5965 ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2561 เรื่อง การจัดสรรอัตราจ้างปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน และกำหนดแนวทางการจ้างผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จึงประกาศรับสมัครคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน โดยมีรายละเอียด ดังนี้
  1. ตำแหน่งที่รับสมัครคัดเลือก
    พนักงานจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน จำนวน 1 ตำแหน่ง
   ปฏิบัติหน้าที่ ณ โรงเรียนวัดทรายมูลรัตนศึกษา
  2.  ขอบข่ายภารกิจและหน้าที่การปฏิบัติงาน
    2.1  งานธุรการ งานสารบรรณ จัดเก็บเอกสาร หลักฐานทะเบียนเลขหนังสือราชการ ต่างๆ รวมทั้งระบบ E-Office
    2.2   งานพัสดุ จัดลงทะเบียน คุมการเบิกจ่าย การจัดเก็บรักษา ดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อย      
    2.3   งานข้อมูลสารสนเทศ จัดระบบทะเบียน ระเบียนข้อมูล การสำรวจและบันทึกข้อมูลการจัดทำรายงานข้อมูล จัดส่งและรับข้อมูลในระบบ ICT
    2.4   งานประสานงาน การติดต่อสื่อสารกับหน่วยงานส่วนราชการอื่นๆ ชุมชนและท้องถิ่นการให้บริการแก่ประชาชนหรือผู้มาขอรับบริการ หรือติดต่อราชการ
    2.5   ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
  3.   คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัครเข้ารับการคัดเลือก
    3.1   คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
      วุฒิการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ขึ้นไป
      3.1.1 เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป
        (1) มีสัญชาติไทย
        (2) อายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปีบริบูรณ์
/(3) เป็นผู้ที่.....
        (3) เป็นผู้ที่เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
        (4) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง สมาชิกท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น
        (5) ไม่เป็นคนไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดในกฎ ก.ค.ศ.              
        (6) ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักราชการ ถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน
        (7) ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี      
        (8) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย          
        (9) ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่ เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
        (10) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจองค์การมหาชน หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ หรือองค์การระหว่างประเทศ
        (11) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออกหรือปลดออกเพราะกระทำผิดตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจำของส่วนราชการหรือกฎหมายอื่น
        (12) ไม่เป็นผู้เคยกระทำการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ หรือเข้าปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐ
  4. อัตราค่าจ้าง
    ค่าจ้างในอัตราเดือนละ 9, 000 บาท
  5.   วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
    ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก ให้ยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานด้วยตนเอง ณ โรงเรียนวัดทรายมูลรัตนศึกษา ระหว่างวันที่ 7 – 11 มิถุนายน พ.ศ. 2562 เวลา 08.30 – 15.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ)
  6.   เอกสารและหลักฐานที่จะต้องนำมายื่นในวันสมัคร
    6.1   ใบสมัครเข้ารับการคัดเลือกตามแบบที่กำหนด
    6.2   สำเนาระเบียนผลการเรียน (Transcript) จำนวน 1 ชุด
    6.3   สำเนาประกาศนียบัตร / ปริญญาบัตร จำนวน 1 ฉบับ
    6.4   สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (ที่ยังไม่หมดอายุ) จำนวน 1 ฉบับ
    6.5   สำเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
    6.6   ใบรับรองแพทย์จากสถานพยาบาลของรัฐ ซึ่งออกไม่เกิน 1 เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2549 จำนวน 1 ฉบับ


/6.7 รูปถ่าย…..
    6.7  รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว ซึ่งถ่ายมาแล้ว ไม่เกิน 6 เดือน                    จำนวน 3 รูป
    6.8   หลักฐานอื่นๆ เช่น หนังสือสำคัญการเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล (ในกรณีที่ชื่อ – ชื่อสกุล ในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) ใบสำคัญการสมรส ใบสำคัญการหย่า (ถ้ามี) จำนวน 1 ฉบับ
  7. เงื่อนไขการสมัคร
   ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอกรายละเอียดต่างๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ อันมีผลทำให้ผู้สมัครไม่มีสิทธิ์สอบตามประกาศรับสมัครดังกล่าว ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการสอบคัดเลือกครั้งนี้เป็นโมฆะ และหากตรวจสอบภายหลังพบว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติ ตามที่กำหนดหรือรายงานข้อมูลในเอกสารโดยเป็นเท็จจะเรียกร้องสิทธิ์ใดๆ มิได้
  8.   การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก
   โรงเรียนวัดทรายมูลรัตนศึกษา จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ เข้ารับการคัดเลือก ภายในวันที่ 11 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2562 ผ่านเว็บไซต์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 http://www.chiangmaiarea1.go.th
  9. หลักสูตรและวิธีการคัดเลือก
    โรงเรียนวัดทรายมูลรัตนศึกษา จะดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน ดังนี้
หลักสูตรการคัดเลือก  คะแนนเต็ม  วิธีการประเมิน
ส่วนที่ 1 ความรู้เกี่ยวกับภาระงาน ประกอบด้วยสาระต่าง ๆ ดังนี้
1.1 ความรู้ทั่วไป
1.2 ความสามารถทางภาษาไทย
1.3 ความสามารถในการคิดวิเคราะห์
1.4 ความรู้เกี่ยวกับงานธุรการและงานสารบรรณ
1.5 ความรู้ทางคอมพิวเตอร์
ส่วนที่ 2 ความรู้ความสามารถ ความเข้าใจเกี่ยวกับงาน ดังนี้
การใช้โปรแกรมสำนักงานขุด Microsoft Office
-  ทดสอบพิมพ์หนังสือราชการ
-  ทดสอบการใช้โปรแกรมตารางคำนวณ  30


40  สอบข้อเขียน


สอบปฏิบัติ

/ส่วนที่ 3........
หลักสูตรการคัดเลือก  คะแนนเต็ม  วิธีการประเมิน
ส่วนที่ 3
3.1  ประวัติส่วนตัวและการศึกษา
3.2  บุคลิกลักษณะ ท่วงทีวาจา
3.3  วุฒิภาวะทางอารมณ์
3.4  การมีปฏิภาณไหวพริบ
3.5  ความคิริเริ่มสร้างสรรค์ เจตคติ อุดมการณ์  
5
5
5
10
5  สอบสัมภาษณ์


  10.  กำหนดวัน เวลา และสถานที่คัดเลือก
วัน เดือน ปี  เวลา  การดำเนินการคัดเลือก  คะแนน
13 มิ.ย.2562  09.00 -12.00 น.  1.  ความรู้เกี่ยวกับภาระงาน ประกอบด้วยสาระต่าง ๆ ดังนี้
1.1 ความรู้ทั่วไป
1.2 ความสามารถทางภาษาไทย
1.3 ความสามารถในการคิดวิเคราะห์
1.4 ความรู้เกี่ยวกับงานธุรการและงานสารบรรณ
1.5  ความรู้ทางคอมพิวเตอร์
2.  ความรู้ความสามารถ ความเข้าใจเกี่ยวกับงาน ดังนี้
-การใช้โปรแกรมสำนักงานขุด Microsoft Office
- ทดสอบพิมพ์หนังสือราชการ
- ทดสอบการใช้โปรแกรมตารางคำนวณ  70 คะแนน
  13.00 น.เป็นต้นไป  ประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง โดยวิธีสอบสัมภาษณ์ ดังนี้
1.  ประวัติส่วนตัวและการศึกษา
2.  บุคลิกลักษณะ ท่วงทีวาจา
3.  วุฒิภาวะทางอารมณ์
4.  การมีปฏิภาณไหวพริบ
5.  ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เจตคติ อุดมการณ์  30 คะแนน

สถานที่ในการสอบคัดเลือก โรงเรียนวัดทรายมูลรัตนศึกษา
/ 11.เกณฑ์การตัดสิน
  11.  เกณฑ์การตัดสิน
   ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ผ่านการคัดเลือก จะต้องได้คะแนนจากการสอบข้อเขียน สอบปฏิบัติ และสัมภาษณ์ รวมกันไม่ต่ำกว่าร้อยละ 65 โดยเรียงลำดับจากผู้ได้คะแนนรวมจากมากไปหาน้อย ในกรณีที่คะแนนรวมเท่ากันให้เรียงลำดับ ดังนี้
    1. ให้ผู้มีคะแนนสอบปฏิบัติมากกว่าอยู่ในลำดับที่ดีกว่า    
    2. ให้ผู้มีคะแนนสอบข้อเขียนมากกว่าอยู่ในลำดับที่ดีกว่า
    3. ให้ผู้ที่ได้รับหมายเลขประจำตัวสมัครสอบก่อนเป็นผู้อยู่ในลำดับที่ดีกว่า การตัดสิน ถือเป็นเด็ดขาดจะเรียกร้องสิทธิ์ใดๆ มิได้
  12.  การประกาศรายชื่อผ่านการสอบคัดเลือก
โรงเรียนวัดทรายมูลรัตนศึกษา จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ภายในวันที่ 14 มิถุนายน 2562 ณ โรงเรียนวัดทรายมูลรัตนศึกษา โดยจะประกาศเรียงลำดับที่จากผู้ได้คะแนนสูงสุดมาตามลำดับ และรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกขึ้นบัญชีไว้เป็นระยะเวลา 1 ปี นับตั้งแต่วันประกาศผลการคัดเลือก ผ่านเว็บไซต์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 http://www.chiangmaiarea1.go.th
  13.  การยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือก
    บัญชีผู้ได้รับคัดเลือกจะถูกยกเลิกการขึ้นบัญชี เมื่อผู้นั้นมีกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังต่อไปนี้
    13.1 ผู้นั้นไม่มารายงานตัวเพื่อเข้ารับการสั่งจ้าง ในวัน เวลา ที่กำหนด
    13.2 ผู้นั้นขอสละสิทธิ์การจ้าง  
    13.3 ผู้นั้นไม่สามารถเข้าปฏิบัติหน้าที่ได้ตามกำหนดเวลาการสั่งจ้าง
    13.4 บัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกครบกำหนดเวลา 1 ปี นับตั้งแต่วันประกาศผลการคัดเลือก
    13.5 หากมีการประกาศรับสมัครครั้งใหม่แล้ว บัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกในครั้งก่อนเป็นอันยกเลิก
  14.  การเรียกตัวผู้ได้รับคัดเลือกและการจัดทำสัญญาจ้าง
    14.1 จะดำเนินการจ้างผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน เรียงตามลำดับที่ได้รับการคัดเลือกและตามจำนวนตำแหน่งว่าง สำหรับการเรียกตัวผู้ได้รับการคัดเลือก จะใช้ประกาศผลการคัดเลือกและการขึ้นบัญชีเป็นการเรียกตัวมาทำสัญญาจ้าง สำหรับการจ้างครั้งต่อไปจะมีหนังสือเรียกตัวผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นรายบุคคล โดยการโทรศัพท์ส่งจดหมายอิเลคทรอนิคส์ (E-mail) ตามที่อยู่ทางอิเลคทรอนิคส์ (E-mail) ที่ผู้ได้รับการคัดเลือกระบุไว้ในใบสมัคร โดยให้มารายงานตัวไม่น้อยกว่า 1 วัน นับตั้งแต่วันที่ส่งจดหมายอิเลคทรอนิคส์ ที่เรียกตัวนี้
จะดำเนินการจ้างและทำสัญญาจ้างเมื่อได้รับการอนุมัติเงินงวดจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 เท่านั้น
    14.2 หากตรวจสอบภายหลังพบว่า ผู้สมัครรายใดเป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามประกาศ รับสมัครให้ถือว่าบุคคลนั้นเป็นผู้ขาดคุณสมบัติที่จะได้รับการจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน ทั้งนี้ หากผู้ใดได้รับการจ้างแล้ว ต้องถูกเพิกถอนคำสั่งจ้างและยกเลิกสัญญาจ้าง และ จะเรียกร้องสิทธิ์ใดๆ มิได้
  อนึ่ง พนักงานจ้างเหมาบริการ ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน ไม่ผูกพันที่จะนำไปสู่การบรรจุ หรือปรับเปลี่ยนสถานภาพเป็นข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ หากผู้ใดประสงค์จะบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ ต้องดำเนินการสมัครและสอบแข่งขัน ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ที่องค์กรกลางต่างๆ กำหนด

  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

      ประกาศ ณ วันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2562
        (นางสาวจรรยา พวงเงินมาก)
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบ่อสร้างนรากรประสาท
รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนวัดทรายมูลรัตนศึกษา
กำหนดการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน
โรงเรียนวัดทรายมูลรัตนศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 1
(แนบท้ายประกาศโรงเรียนวัดทรายมูลรัตนศึกษา ลงวันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2562)
***********************************************
ประกาศรับสมัคร ระหว่างวันที่ 7 – 11 มิถุนายน พ.ศ. 2562
รับสมัคร ระหว่างวันที่ 7 – 11 มิถุนายน พ.ศ. 2562
(เว้นวันหยุดราชการ)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก ภายในวันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2562
ดำเนินการคัดเลือกโดยการสอบ วันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2562
ประกาศผลการคัดเลือก ภายในวันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2562
รายงานตัวเพื่อทำสัญญาจ้าง ภายในวันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2562ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
นางสาวจรรยา พวงเงินมาก ผู้อำนวยการโรงเรียน โทร. 086-4286607
นางสาวเพียงตะวัน ชัยชมภู ครูโรงเรียนวัดทรายมูลรัตนศึกษา ทำหน้าที่ประสานงาน โทร.088 - 2670363ลำดับที่ใบสมัคร..................
ใบสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นอัตราจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน
ตามโครงการคืนครูให้นักเรียน โรงเรียนวัดวัดทรายมูลรัตนศึกษา
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

๑. ชื่อ...................................................................นามสกุล................................................................
สัญชาติ..................................เชื้อชาติ.......................................ศาสนา..........................................
๒. เกิดวันที่...........เดือน..............................พ.ศ................. อายุ.............ปี..............เดือน............วัน
๓. เกิดที่บ้าน................................ตำบล............................อำเภอ..............................จังหวัด..........................
๔. เลขที่บัตรประจาตัวประชาชน..........................................ออก ณ สำนักงาน..........................................
เมื่อวันที่..................เดือน.....................................พ.ศ. ................................
๕. ที่อยู่ปัจจุบันเลขที่...........บ้าน............................ถนน.....................................ตำบล...................................
อำเภอ..................................จังหวัด....................................โทรศัพท์...............................................
๖. สำเร็จการศึกษาชั้นสูงสุดจาก........................................................................................................
ได้รับวุฒิการศึกษา.........................../วิชาเอก..............................................หลักสูตร...............ปี
มีคุณวุฒิความรู้พิเศษคือ..........................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
๗. ขอสมัครเป็นลูกจ้างชั่วคราว เพื่อปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน ตามโครงการคืนครูให้นักเรียนของโรงเรียนวัดทรายมูลรัตนศึกษา
สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
๘. เอกสารหลักฐานที่แนบใบสมัคร
.......... รูปถ่ายขนาด ๑ นิ้ว จานวน ๓ รูป .......... สำเนาบัตรประจาตัวประชาชน ๑ ฉบับ
......... สำเนาทะเบียนบ้าน ๑ ฉบับ .......... สำเนาปริญญาบัตรหรือหนังสือรับรองวุฒิ ๑ ฉบับ
.......... ใบรายงานผลการศึกษา ๑ ฉบับ .......... ใบรับรองแพทย์ ๑ ฉบับ
.......... หลักฐานอื่น ๆ (ถ้ามีโปรดระบุ)....................................................................................................


ลงชื่อ.............................................................ผู้สมัคร
(....................................................................)เข้าชม : 113กำลังแสดงหน้าที่ 1/0 ->
<< 1 >>

Re หัวข้อ :
รูปประกอบ : Limit 100 kB
ไอคอน : ย่อหน้า จัดซ้าย จัดกลาง จัดขวา ตัวหนา ตัวเอียง เส้นใต้ ตัวยก ตัวห้อย ตัวหนังสือเรืองแสง ตัวหนังสือมีเงา สีแดง สีเขียว สีน้ำเงิน สีส้ม สีชมพู สีเทา
อ้างอิงคำพูด เพิ่มเพลง เพิ่มวีดีโอคลิป เพิ่มรูปภาพ เพิ่มไฟล์ Flash เพิ่มลิงก์ เพิ่มอีเมล์
รายละเอียด :
ใส่รหัสที่ท่านเห็นลงในช่องนี้
ชื่อของท่าน :


  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๑
อาคารอำนวยการกลาง ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ๕๐๓๐๐ โทร.๐๕๓๑๑๒๓๓๓
Based on : Maxsite1.10 Modified to AtomyMaxsite 1.50