[x] Index
Powered by ATOMYMAXSITE 1.50
  
  
 
 

 

โรงเรียนสังกัด สพป.ชม.1

 

 

  

Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
  
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว  

โดย : นิษฐ์วรา   เมื่อวันที่ : พุธ ที่ 12 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2562   


ประกาศโรงเรียนแม่คือวิทยา
เรื่อง รับสมัครครูอัตราจ้างชั่วคราวรายเดือน
……………………………………………………………..….

ด้วยโรงเรียนแม่คือวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 มีความประสงค์ รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งครูอัตราจ้าง อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 23 และมาตรา 50 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาพ.ศ.2547 จึงประกาศรับสมัครคัดเลือกครูอัตราจ้างชั่วคราวรายเดือน ดังนี้
1. ตำแหน่งที่จะดำเนินการคัดเลือก
1.1 ตำแหน่ง ครูอัตราจ้างชั่วคราวรายเดือน เพื่อปฏิบัติการสอนในวิชาภาษาไทย
จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 6,000 บาท
1.2 ตำแหน่ง ครูอัตราจ้างชั่วคราวรายเดือน เพื่อปฏิบัติการสอนในวิชาคอมพิวเตอร์ และหรือเทคโนโลยี ฯ และหรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 6,000 บาท
2. คุณสมบัติผู้ที่มีสิทธิสมัครเข้ารับการคัดเลือก
2.1 ผู้สมัครต้องทีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม      
     2.2 สำเร็จการศึกษาใน สาขาวิชาภาษาไทย  
     2.3 สำเร็จการศึกษาใน สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ หรือ สาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
    3. วันเวลาและสถานที่รับสมัครและประเมิน
3.1 ผู้ประสงค์สมัครเข้ารับการคัดเลือกให้ Download ใบสมัครได้ที่ เพจ Facebook โรงเรียนแม่คือวิทยา และเว็บข่าวประชาสัมพันธ์ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 1 และให้ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง พร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้อง ณ โรงเรียนแม่คือวิทยา ในวันที่ 21-27 มิถุนายน 2562 ในเวลา 09.30 น.-15.30 น.
     3.2 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ สามารถตรวจสอบรายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์สอบ ภายใน วันที่ 28 มิถุนายน 2562 ได้ที่ facebook โรงเรียนแม่คือวิทยา และเว็บข่าวประชาสัมพันธ์ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 1
4. เอกสารหลักฐานที่ต้องนำมายื่นในวันสมัคร
4.1 หนังสือรับรองหรือวุฒิ หรือปริญญาบัตร หรือระเบียบแสดงผลการเรียน พร้อมสำเนา เอกสารจำนวน 1 ฉบับ
     4.2 สำเนาใบประกอบวิชาชีพครู หรือ สำเนาใบอนุญาตการสอน (ถ้ามี)
4.3 รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและแว่นตา ขนาด 1*1.5 นิ้ว ซึ่งไม่ถ่ายเกิน 6 เดือน
จำนวน 1 รูป
4.4 บัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรอื่นที่ทางราชการออกให้พร้อมสำเนาเอกสาร จำนวน 1 ฉบับ
4.5 ทะเบียนบ้านพร้อมสำเนาเอกสาร จำนวน 1 ฉบับ
4.6 หลักฐานอื่นๆ เช่น หนังสือสำคัญการเปลี่ยนชื่อสกุล ทะเบียนสมรส (ถ้ามี) พร้อมสำเนาเอกสาร จำนวน 1 ฉบับ
สำเนาเอกสารทุกฉบับให้รับรองสำเนาถูกต้องด้วยตนเอง หากตรวจสอบภายหลังพบว่าเอกสารหลักฐานต่างๆ ที่นำมาสมัครเป็นเอกสารเท็จ ให้ถือว่าผู้นั้นเป็นผู้ขาดคุณสมบัติ จะไม่ได้รับการพิจารณา
5. วิธีการคัดเลือก
5.1 สอบข้อเขียน 50 ข้อ (50 คะแนน) เนื้อหาที่สอบประกอบด้วย
1) ความรู้ทั่วไปทางการศึกษา 10 ข้อ (10 คะแนน)
2) จิตวิทยาและหลักการสอน 40 ข้อ (40 คะแนน)
รวม 50 คะแนน
5.2 การประเมินภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) 50 คะแนน รวมทั้งสิ้น 100 คะแนน
6. วัน เวลาและสถานที่คัดเลือก
โรงเรียนกำหนดการสอบข้อเขียน และประเมินภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) ในวันที่ 29 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป
7. การพิจารณาคัดเลือก
ผู้ที่ถือว่าเป็นผู้ได้รับการคัดเลือก คือผู้ที่ได้คะแนนการประเมินสูงสุดและต้องได้คะแนน ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60
8. การประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก
โรงเรียนจะประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือก ในวันที่ 29 มิถุนายน 2562 เวลา 18.00 น. ทาง เพจ Facebook โรงเรียนแม่คือวิทยา และเว็บข่าวประชาสัมพันธ์ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 1 โดยประกาศผู้สอบได้คะแนนมากที่สุดเพียงลำดับเดียว ในกรณีที่มีผู้สอบได้คะแนนรวมเท่ากันให้ผู้สอบได้คะแนนการประเมินจากข้อ 5.1 มากกว่าเป็นผู้ได้รับคัดเลือก ถ้าคะแนนการประเมินยังเท่ากัน ให้ผู้ได้คะแนนจากข้อ 5.1(2) มากกว่าผู้ได้รับคัดเลือก การตัดสินของคณะกรรมการถืออันเป็นที่สิ้นสุด
9. การจ้าง
ผู้ได้รับคัดเลือกให้มาทำสัญญาจ้าง และเริ่มปฏิบัติงาน ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2562 เวลา 08.30 น. โดยจะได้รับการจ้างเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งครูอัตราจ้าง อัตราจ้างเดือนละ 6,000 บาท และเริ่มปฏิบัติงาน ระยะที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 – 30 กันยายน 2562 ระยะที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 – 30 มีนาคม 2562 ประเมินและต่อสัญญาทุกๆปี
ประกาศ ณ วันที่ 10 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2562

(นายสุริยน สุริโยดร)
ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่คือวิทยา

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที โรงเรียนแม่คือวิทยา 053-043121


เข้าชม : 81กำลังแสดงหน้าที่ 1/0 ->
<< 1 >>

Re หัวข้อ :
รูปประกอบ : Limit 100 kB
ไอคอน : ย่อหน้า จัดซ้าย จัดกลาง จัดขวา ตัวหนา ตัวเอียง เส้นใต้ ตัวยก ตัวห้อย ตัวหนังสือเรืองแสง ตัวหนังสือมีเงา สีแดง สีเขียว สีน้ำเงิน สีส้ม สีชมพู สีเทา
อ้างอิงคำพูด เพิ่มเพลง เพิ่มวีดีโอคลิป เพิ่มรูปภาพ เพิ่มไฟล์ Flash เพิ่มลิงก์ เพิ่มอีเมล์
รายละเอียด :
ใส่รหัสที่ท่านเห็นลงในช่องนี้
ชื่อของท่าน :


  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๑
อาคารอำนวยการกลาง ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ๕๐๓๐๐ โทร.๐๕๓๑๑๒๓๓๓
Based on : Maxsite1.10 Modified to AtomyMaxsite 1.50