[x] Index
Powered by ATOMYMAXSITE 1.50

instagram takipci

  
  
 

 

 

  

Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
  
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่นักการภารโรง   

โดย : โรงเรียนบ้านสันต้นม่วงเหนือ   เมื่อวันที่ : ศุกร์ ที่ 12 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2562   


ประกาศโรงเรียนบ้านสันต้นม่วงเหนือ
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่นักการภารโรงในสถานศึกษา
---------------------------------
   ด้วย โรงเรียนบ้านสันต้นม่วงเหนือ ตำบลสำราญราษฎร์ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
มีความประสงค์จะดำเนินการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่นักการภารโรง
ดังนั้น อาศัยความตามหนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนมาก ที่ ศธ ๐๔๐๐๙/ ๓๘๗๖ ลงวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๗ และคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ๒๙ / ๒๕๔๖ สั่ง ณ วันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๔๖ เรื่อง มอบอำนาจปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราวและหลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติการบริหารงานบุคคล : ลูกจ้างชั่วคราว สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๔๗ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ปฏิบัติหน้าที่นักการภารโรง (โครงการคืนครูให้นักเรียน) โดยมีรายละเอียดดังนี้
ตำแหน่งที่รับสมัคร
รับสมัครเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนปฏิบัติหน้าที่นักการภารโรง (โครงการคืนครูให้นักเรียน) จำนวน 1 อัตรา
อัตราค่าจ้าง เดือนละ 9,000 บาท
ระยะเวลาในการจ้าง นับตั้งแต่วันที่ทำสัญญาจ้าง – 30 กันยายน 2562 (ปีงบประมาณ) และต่อใหม่ในงบประมาณต่อไป
1. คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก
1.1 มีคุณสมบัติทั่วไปตามข้อ 6 แห่งระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างของส่วนราชการ พ.ศ. 2537
1.2 วุฒิมัธยมศึกษาปีที่ 3 ขึ้นไป
1.3 ไม่เป็นพระภิกษุ สามเณร หรือนักบวช
1.4 ไม่ดำรงตำแหน่งกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรกำนัน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หรือแพทย์ ประจำตำบล สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล
1.5 เพศชาย อายุ 18 - 55 ปี บริบูรณ์
1.6 มีความรู้ ความสามารถทางช่างไม้ ช่างปูน ช่างประปา ช่างไฟฟ้าที่จะซ่อมแซม ดูแลรักษาวัสดุครุภัณฑ์ได้ และมีความสามารถในการจัดสวน จะได้รับพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
2. คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
     2.1 มีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับงานช่าง เช่น ช่างไม้ ช่างปูน ช่างไฟฟ้า งานจัดสวน
     2.2 มีความขยัน ประหยัด ซื่อสัตย์ สุจริต เสียสละ อดทน ไม่ท้อแท้ต่ออาชีพที่ปฏิบัติอยู่
     2.3 มีความรับผิดชอบต่องานในหน้าที่
     2.4 อุทิศตน ทุ่มเทเวลาให้แก่ราชการ
     2.5 หวงแหนทรัพย์สินของทางราชการ
     2.6 สามารถนอนเวรกลางคืน รักษาสินทรัพย์ของทางราชการ ตลอดจนถึงวันรุ่งเช้าของวันใหม่
     2.7 ไม่ดื่มสุราเป็นอาจิณ ไม่เสพสารพิษต่อจิตประสาท ไม่ค้าและไม่เสพสิ่งเสพติดให้โทษ
2

3. วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
  3.1 ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก ให้ขอรับเอกสารและยื่นใบสมัครได้ที่โรงเรียนบ้านสันต้นม่วงเหนือ ภายในวันที่ 15 กรกฎาคม 2562 – 26 กรกฎาคม 2562 ในวัน และเวลาราชการ
3.2 ผู้สมัครต้องลงลายมือชื่อในใบสมัครต่อเจ้าหน้าที่รับสมัคร

4. เอกสารที่จะต้องนำมายื่นในวันสมัครคัดเลือก
4.1 ใบแสดงคุณวุฒิทางการศึกษา พร้อมสำเนา       จำนวน 1 ฉบับ
4.2 ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้านพร้อมสำเนา       จำนวน 1 ฉบับ
4.3 บัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรอื่นใดที่ทางราชการออกให้ ซึ่งติดรูปถ่ายของผู้ถือบัตร
พร้อมสำเนา ทั้งด้านหน้าและด้านหลัง             จำนวน 1 ฉบับ
4.4 รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำขนาด 1 นิ้ว ซึ่งถ่ายไม่เกิน 6 เดือน
และเป็นรูปถ่ายครั้งเดียวกัน               จำนวน 2 รูป
4.5 ในกรณีชื่อ – ชื่อสกุล วันเดือนปีเกิด ของเอกสารที่ประกอบการรับสมัครไม่ตรงกัน
จะต้องมีหนังสือรับรองจากนายทะเบียนของที่ว่าการอำเภอเป็นผู้รับรองว่าเป็นบุคคลคนเดียวกัน
  4.6 ใบรับรองแพทย์ ไม่เกิน 1 เดือน         จำนวน 1 ฉบับ

5. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก
  การประกาศรายชื่อจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก ภายในวันที 26 กรกฎาคม 2562 ณ โรงเรียนบ้านสันต้นม่วงเหนือ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
6. วิธีการคัดเลือก
   จะดำเนินการคัดเลือกโดยวิธีการสอบสัมภาษณ์และสอบภาคปฏิบัติ ในวันที่ 30 กรกฎาคม 2562 ดังนี้
     6.1 สอบสัมภาษณ์ (50 คะแนน) เวลา 09.00 น. – 12.00 น. ณ โรงเรียนบ้านสันต้นม่วงเหนือ
        - บุคลิกภาพและท่วงทีวาจา
        - ปฏิภาณไหวพริบ
         - เจตคติในการบริการ
        - วุฒิภาวะ
        - ผลงานและประสบการณ์การทำงาน

     6.2 ภาคปฏิบัติ (50 คะแนน) เวลา 13.00 น – 16.00 น เวลา 3 ชั่วโมง
     ตามที่โรงเรียนบ้านสันต้นม่วงเหนือกำหนด โดยจะแจ้งให้ทราบในวันที่ประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์  


3

7. วัน เวลาและสถานที่คัดเลือก
      จะดำเนินการคัดเลือก วันที่ 30 กรกฎาคม 2562 ณ โรงเรียนบ้านสันต้นม่วงเหนือ
ตามตารางการคัดเลือกดังนี้
วัน เวลา  วิชาที่สอบ  คะแนนเต็ม
30 กรกฎาคม 2560
09.00 - 12.00 น.
13.00 – 16.00 น  
สอบสัมภาษณ์
สอบภาคปฏิบัติ  
50
50
รวม  100
8. เกณฑ์การตัดสินการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีการคัดเลือก
    8.1 ผู้ที่ถือว่าเป็นผู้ได้รับการคัดเลือก จะต้องได้คะแนนที่สอบคัดเลือก ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60
ในกรณีที่มีผู้ได้คะแนนรวมกันเท่ากัน จะจัดลำดับที่โดยให้ผู้ที่ได้คะแนนผลการทดสอบการปฏิบัติงานมากกว่าอยู่ในลำดับที่ดีกว่า หากยังคะแนนเท่ากันให้ใช้วิธีการสุ่ม (จับสลาก) โดยคณะกรรมการที่โรงเรียนแต่งตั้ง
    8.2 จะประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกตามข้อ 7.1 โดยเรียงตามลำดับจากผู้ได้คะแนน
รวมสูงสุดลงมา ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2562 และรายงานตัวทำสัญญา ผู้ได้รับการคัดเลือกจะถูกยกเลิกการขึ้นบัญชีในกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังนี้
      (๑) ผู้นั้นได้รับการจ้างตามตำแหน่งที่ได้รับการคัดเลือกไปแล้ว
      (๒) ผู้นั้นขอสละสิทธิ์ในการจ้าง
      (๓) ผู้นั้นไม่มารายงานตัวรับการจ้างตามกำหนด

9. การจ้างและเงื่อนไขการจ้าง
    9.1 จะดำเนินการจ้างผู้ได้รับการคัดเลือก เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่นักการภารโรง เรียงตามลำดับที่ได้รับการคัดเลือก สำหรับการเรียกตัวผู้ได้รับการคัดเลือกมารับการจ้างครั้งแรกให้ถือประกาศขึ้นบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นการเรียกตัวมาทำสัญญาจ้าง
    9.2 การจ้างตามข้อ 8.1 ไม่มีข้อผูกพันต่อเนื่องที่จะนำไปสู่การบรรจุหรือปรับเปลี่ยนสถานภาพเป็นลูกจ้างประจำ/พนักงานราชการหรือข้าราชการ ผู้ได้รับการจ้างตำแหน่งนักการภารโรง จัดทำสัญญาจ้างในกรณีระหว่างปีงบประมาณการจ้างหากปรากฏว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามที่กำหนด หรือมีความรู้ ความสามารถความประพฤติ ไม่เหมาะสม ผู้มีอำนาจในการจ้าง อาจสั่งเลิกจ้าง โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้รับจ้างทราบล่วงหน้า
    9.3 เมื่อสิ้นสุดสัญญาจ้าง และจะจัดจ้างต่อไป จะต้องได้รับแจ้งเรื่องงบประมาณแล้ว แล้วจึงทำการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง
    9.4 หากผู้รับจ้าง ไม่ผ่านการประเมินผลการปฏิบัติงาน ผู้มีอำนาจการจ้างสั่งยกเลิกการจ้างได้โดยไม่มีเงือนไขใดๆ
      ประกาศ ณ วันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒


เข้าชม : 36กำลังแสดงหน้าที่ 1/0 ->
<< 1 >>

Re หัวข้อ :
รูปประกอบ : Limit 100 kB
ไอคอน : ย่อหน้า จัดซ้าย จัดกลาง จัดขวา ตัวหนา ตัวเอียง เส้นใต้ ตัวยก ตัวห้อย ตัวหนังสือเรืองแสง ตัวหนังสือมีเงา สีแดง สีเขียว สีน้ำเงิน สีส้ม สีชมพู สีเทา
อ้างอิงคำพูด เพิ่มเพลง เพิ่มวีดีโอคลิป เพิ่มรูปภาพ เพิ่มไฟล์ Flash เพิ่มลิงก์ เพิ่มอีเมล์
รายละเอียด :
ใส่รหัสที่ท่านเห็นลงในช่องนี้
ชื่อของท่าน :


  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๑
อาคารอำนวยการกลาง ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ๕๐๓๐๐ โทร.๐๕๓-๑๑๒๓๓๓ โทรสาร.๐๕๓-๑๑๒๖๕๕
อีเมลล์ : ictarea1@chiangmaiarea1.go.th