[x] Index
Powered by ATOMYMAXSITE 1.50

instagram takipci

  
  
 

 

 

  

Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
  
โรงเรียนพุทธิโศภน มีความประสงค์จะรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง วิชาเอกภาษาอังกฤษ จำนวน 1 อัตรา  

โดย : โรงเรียนพุทธิโศภน   เมื่อวันที่ : จันทร์ ที่ 21 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2562   


๑. ตำแหน่งที่รับสมัครคัดเลือก
    ๑.๑ ตำแหน่ง ครูอัตราจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่ครูผู้สอน วิชาเอก ภาษาอังกฤษ จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 9,500 บาท/เดือน (มีประกันสังคม)
๒. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือก เป็นผู้มีคุณสมบัติดังนี้
    ๒.๑ มีสัญชาติไทย
    ๒.๒ มีอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์
    ๒.๓ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
    ๒.๔ เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา ๓๐ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
    ๒.๕ เป็นผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ตามมาตรา ๔๓ แห่งพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖
    ๒.๖ เป็นผู้มีคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้  
      ๒.๗ ไม่เป็นผู้พิการมีร่างกายทุพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ หรือไม่เป็นโรคตามกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. ๒๕๔๙
      ๒.๘ ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งข้าราชการทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่พรรคในการเมือง


- ๒ -
      ๒.๙ ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เพราะกระทำความผิด ทางอาญา เว้นแต่โทษ สำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ ไม่เป็นผู้บกพร่อง ในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม
      ๒.๑๐ ไม่เป็นผู้ถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐหรือองค์การระหว่างประเทศ
      ๒.๑๑ ไม่เป็นพระภิกษุ หรือสามเณร นักพรต นักบวช
  ๓. คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
    ๓.๑ เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขา ภาษาอังกฤษ    
    ๓.๒ ต้องมีคุณสมบัติปริญญาตรี ตามที่ ก.ค.ศ กำหนด    
    ๓.๓ มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือ หนังสือรับรองสิทธิ์ที่ออกโดยคุรุสภา หรือ ใบอนุญาตปฏิบัติการสอน
    ๓.๔ เป็นผู้มีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
  ๔. ขอบข่ายงานที่จะให้ปฏิบัติ
    ๔.๑ ทำหน้าที่ครูผู้สอน
    ๔.๒ งานอื่นๆที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
๕. เอกสารและหลักฐานที่ผู้สมัครสอบจะต้องนำมายื่นในวันสมัครสอบ
  ๕.๑ รูปถ่าย ขนาด ๑ นิ้ว (ถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน) จำนวน 2 รูป
  ๕.๒ สำเนาปริญญาบัตรหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้ว และ ใบรายงานผลการศึกษา(Transcript) ซึ่งแสดงสาขาวิชาที่จะสมัคร พร้อมฉบับจริง จำนวน ๑ ฉบับ
    ๕.๓ สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู พร้อมฉบับจริง จำนวน ๑ ฉบับ
    ๕.๔ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน, สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมฉบับจริง จำนวน ๑ ฉบับ
    ๕.๕ ใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือนและแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยโรค พ.ศ.๒๕๔๙
    ๕.๖ หลักฐานอื่นๆ เช่น ใบสำคัญการสมรส, ใบเปลี่ยนชื่อ–นามสกุล(ถ้ามี) จำนวน ๑ ฉบับ


เข้าชม : 82กำลังแสดงหน้าที่ 1/0 ->
<< 1 >>

Re หัวข้อ :
รูปประกอบ : Limit 100 kB
ไอคอน : ย่อหน้า จัดซ้าย จัดกลาง จัดขวา ตัวหนา ตัวเอียง เส้นใต้ ตัวยก ตัวห้อย ตัวหนังสือเรืองแสง ตัวหนังสือมีเงา สีแดง สีเขียว สีน้ำเงิน สีส้ม สีชมพู สีเทา
อ้างอิงคำพูด เพิ่มเพลง เพิ่มวีดีโอคลิป เพิ่มรูปภาพ เพิ่มไฟล์ Flash เพิ่มลิงก์ เพิ่มอีเมล์
รายละเอียด :
ใส่รหัสที่ท่านเห็นลงในช่องนี้
ชื่อของท่าน :


  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม� เข� �
อาคารอำนวยการกลา� ชั้น � ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ �.ช้างเผือ� �.เมือ� �.เชียงใหม� ๕๐๓๐� โท�.๐๕�-๑๑๒๓๓๓ โทรสาร.๐๕�-๑๑๒๖๕๕
อีเมลล� : ictarea1@chiangmaiarea1.go.th