[x] Index
Powered by ATOMYMAXSITE 1.50

instagram takipci

  
  
 

 

 

  

Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
  
รับสมัครคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานพี่เลี่ยงเด็กพิการ  

โดย : Banborhin   เมื่อวันที่ : จันทร์ ที่ 13 เดือน มกราคม พ.ศ.2563   


  1. ชื่อตำแหน่งและรายละเอียดการจ้าง
    1.1 ชื่อตำแหน่ง พี่เลี้ยงเด็กพิการ จำนวน 1 อัตรา
    1.2 ขอบข่ายงานที่จะให้ปฏิบัติ ช่วยเหลือนักเรียนที่มีความพิการ/ความบกพร่องในสถานศึกษา และช่วยเหลือครูในการจัดการเรียนการสอน จัดกิจกรรมอื่นๆที่เป็นการพัฒนาทักษะและส่งเสริมศักยภาพเด็กที่มีความพิการ/ความบกพร่อง และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง ภายใต้การกำกับ แนะนำ
    1.3 ค่าจ้าง 9,000 บาท / เดือน
    1.4 สัญญาจ้าง ตามที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต1

  2. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือก
    2.1 คุณสมบัติทั่วไป
      (1) มีสัญชาติไทย
      (2) มีอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์
      (3) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
      (4) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
      (5) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
      (6) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเพราะกระทำความผิดทาง อาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ

    2.2 คุณสมบัติ เฉพาะสำหรับตำแหน่ง
      (1) เป็นผู้มีจิตสาธารณะ รักงานบริการ และสามารถดูแลเด็กพิการได้
      (2) มีคุณวุฒิไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
      (3) เป็นผู้มีความรู้ความสามารถเหมาะสมกับการปฏิบัติงานตามขอบข่ายภารกิจและหน้าที่ ตามที่ระบุไว้ในประกาศฉบับนี้

  3. วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
    ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก ให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ที่โรงเรียนบ้านบ่อหิน อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 รับสมัครระหว่างวันที่ 9-13 มกราคม 2563 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. – 16.30 น. ในวัน เวลาราชการ ณ โรงเรียนบ้านบ่อหิน เลขที่ 44/3 หมู่ที่ 4 ตำบลตลาดขวัญ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่

  4. เอกสารและหลักฐานที่ผู้สมัครจะต้องนำมายื่นในวันสมัคร
    4.1 ใบสมัครตามแบบที่กำหนด
    4.2 รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดำขนาด 1×1.5 นิ้ว ถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน 1 ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร) จำนวน 1 รูป (ให้เขียนชื่อ – สกุลหลังรูปด้วย)
    4.3 สำเนาวุฒิการศึกษา จำนวน 1 ชุด
    4.4 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้สมัครที่ยังไม่หมดอายุ จำนวน 1 ฉบับ
    4.5 สำเนาทะเบียนบ้านที่มีชื่อผู้สมัครคัดเลือก จำนวน 1 ฉบับ
    4.6 หลักฐานอื่นๆ เช่น ใบสำคัญการเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล ทะเบียนสมรส เป็นต้น พร้อมสำเนา จำนวน 1 ฉบับ (กรณีที่ชื่อตัว ชื่อสกุล ในหลักฐานที่ใช้ในการสมัครไม่ตรงกัน)
    4.7 ใบรับรองแพทย์โรงพยาบาลของรัฐ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2549
หมายเหตุ หลักฐานตามข้อ (3) – (6) ให้นำต้นฉบับจริงมาเพื่อตรวจสอบ และสำเนาเอกสารทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคำรับรองสำเนาว่าถูกต้องและลงชื่อกำกับไว้ด้วย


เข้าชม : 56กำลังแสดงหน้าที่ 1/0 ->
<< 1 >>

Re หัวข้อ :
รูปประกอบ : Limit 100 kB
ไอคอน : ย่อหน้า จัดซ้าย จัดกลาง จัดขวา ตัวหนา ตัวเอียง เส้นใต้ ตัวยก ตัวห้อย ตัวหนังสือเรืองแสง ตัวหนังสือมีเงา สีแดง สีเขียว สีน้ำเงิน สีส้ม สีชมพู สีเทา
อ้างอิงคำพูด เพิ่มเพลง เพิ่มวีดีโอคลิป เพิ่มรูปภาพ เพิ่มไฟล์ Flash เพิ่มลิงก์ เพิ่มอีเมล์
รายละเอียด :
ใส่รหัสที่ท่านเห็นลงในช่องนี้
ชื่อของท่าน :


  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม� เข� �
อาคารอำนวยการกลา� ชั้น � ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ �.ช้างเผือ� �.เมือ� �.เชียงใหม� ๕๐๓๐� โท�.๐๕�-๑๑๒๓๓๓ โทรสาร.๐๕�-๑๑๒๖๕๕
อีเมลล� : ictarea1@chiangmaiarea1.go.th