[x] Index
Powered by ATOMYMAXSITE 1.50

instagram takipci

  
  
 
 

 

  

Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
  
โรงเรียนชลประทานผาแตกรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง  

โดย : ฝ่ายบุคลากร โรงเรียนชลประทานผาแตก   เมื่อวันที่ : จันทร์ ที่ 20 เดือน มกราคม พ.ศ.2563   


ประกาศโรงเรียนชลประทานผาแตก
เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง
*********************
  ด้วย โรงเรียนชลประทานผาแตกตำบล อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง จำนวน 1 อัตรา สาขาวิชาเกษตรกรรม หรือสาขาวิชาพืชสวน หรือสาขาวิชา พืชศาสตร์ เพื่อปฏิบัติหน้าที่การสอนและงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย ณ โรงเรียนชลประทานผาแตก อำเภอ ดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 โดยมีรายละเอียดการรับสมัครดังนี้ ดังนี้

1. คุณสมบัติของผู้สมัคร
  1.1 เพศชาย อายุไม่เกิน 35 ปี นับถึงวันรับสมัคร
    1.2 วุฒิการศึกษาขั้นต่ำ ระดับปริญญาตรี ในสาขาวิชาเกษตรกรรม หรือสาขาวิชาพืชสวน หรือสาขาวิชาพืชศาสตร์
    1.3 ร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง ไม่มีโรคตามกฎ ก.พ. ฉบับที่ 16 (พ.ศ. 2536)
    1.4 ต้องเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถในตำแหน่งหน้าที่ ที่สมัคร
    1.5 เป็นผู้ไม่มัวเมาอบายมุขและสิ่งเสพติด มีจิตอาสาในการทำงาน มีความกระตือรือร้น และขยันหมั่นเพียร มีใจรักต่อต้นไม้และสิ่งแวดล้อม
    1.6 หากมีภูมิลำเนา หรือมีที่พักอาศัยในเขตอำเภอดอยสะเก็ด จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  2. รายละเอียดการจ้าง
      2.1 จ้างในตำแหน่งครูอัตราจ้าง ตามระเบียบของทางราชการ จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 10,000 บาท
      2.2 จัดจ้างจากเงินรายได้สถานศึกษา


3. วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
   รับสมัครตั้งแต่วันที่ 27 – 31 มกราคม 2563 ในวันเวลาราชการระหว่างเวลา 08.30 น. – 16.30 น. ณ ห้องสำนักงานโรงเรียน อาคารอำนวยการ โรงเรียนชลประทานผาแตก
  4. เอกสารและหลักฐานที่ต้องนำมาในวันสมัคร
   4.1 สำเนาปริญญาบัตรหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สถาบันการศึกษาอนุมัติแล้ว และใบรายงานผลการศึกษา(Transcript) ซึ่งแสดงสาขาวิชาที่จะสมัคร พร้อมฉบับจริง จำนวน 1 ฉบับ
   4.2 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมฉบับจริง จำนวน 1 ฉบับ
4.3 สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมฉบับจริง จำนวน 1 ฉบับ
4.4 หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล (ถ้ามี) จำนวน 1 ฉบับ
4.5 รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน)
4.6 ใบรับรองแพทย์แสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ฉบับที่ 16 (พ.ศ. 2563) ซึ่งออกไม่เกิน 1 เดือน
  ทั้งนี้ เอกสารทุกฉบับต้องนำตัวจริงมาด้วย และสำเนาเอกสารทุกฉบับต้องลงชื่อกำกับไว้ด้วย
  5. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก
   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกภายในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องสำนักงานโรงเรียน โรงเรียนชลประทานผาแตก อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1
6. การคัดเลือก โดยการสัมภาษณ์
    ในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 10.00 น. ณ โรงเรียนชลประทานผาแตก อำเภอ ดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 และทาง website www.cpt.ac.th เมนู ข่าวประชาสัมพันธ์
และ ทาง website www.chiangmaiarea1.go.th/area1/ เมนู Webboard
7. ประกาศผลการคัดเลือก
  ประกาศผลการคัดเลือก ในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 10.00 น. ณ โรงเรียนชลประทานผาแตก และทาง website www.cpt.ac.th เมนู ข่าวประชาสัมพันธ์ และ ทาง website www.chiangmaiarea1.go.th/area1/ เมนู Webboard

8. รายงานตัวและทำสัญญา
  รายงานตัวในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 10.00 น. ณ โรงเรียนชลประทานผาแตก

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กลุ่มบริหารงบประมาณและบุคคล โรงเรียนชลประทานผาแตก โทรศัพท์ 095-6876852 (ครูแพรวพรรณ จันทะแจ้ง)
  

ประกาศ ณ วันที่ 20 เดือน มกราคม พ.ศ. 2563

นายสนธิชัย สมเกตุ
ผู้อำนวยการโรงเรียนชลประทานผาแตก


เข้าชม : 80กำลังแสดงหน้าที่ 1/0 ->
<< 1 >>

Re หัวข้อ :
รูปประกอบ : Limit 100 kB
ไอคอน : ย่อหน้า จัดซ้าย จัดกลาง จัดขวา ตัวหนา ตัวเอียง เส้นใต้ ตัวยก ตัวห้อย ตัวหนังสือเรืองแสง ตัวหนังสือมีเงา สีแดง สีเขียว สีน้ำเงิน สีส้ม สีชมพู สีเทา
อ้างอิงคำพูด เพิ่มเพลง เพิ่มวีดีโอคลิป เพิ่มรูปภาพ เพิ่มไฟล์ Flash เพิ่มลิงก์ เพิ่มอีเมล์
รายละเอียด :
ใส่รหัสที่ท่านเห็นลงในช่องนี้
ชื่อของท่าน :


  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม� เข� �
อาคารอำนวยการกลา� ชั้น � ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ �.ช้างเผือ� �.เมือ� �.เชียงใหม� ๕๐๓๐� โท�.๐๕�-๑๑๒๓๓๓ โทรสาร.๐๕�-๑๑๒๖๕๕
อีเมลล� : ictarea1@chiangmaiarea1.go.th