[x] Index
Powered by ATOMYMAXSITE 1.50

instagram takipci

  
  
 
 

 

  

Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
  
โรงเรียนบ้านบ่อหินประกาศรับสมัครบุคคลธรรมดาเพื่อสรรหาเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พี่เลี้ยงเด็กพิการ  

โดย : Banborhin   เมื่อวันที่ : อังคาร ที่ 11 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563   


1. ชื่อตำแหน่งและรายละเอียดการจ้าง
    1.1 ชื่อตำแหน่ง พี่เลี้ยงเด็กพิการ จำนวน 1 อัตรา
    1.2 ขอบข่ายงานที่จะให้ปฏิบัติ ช่วยเหลือนักเรียนที่มีความพิการ/ความบกพร่องในสถานศึกษา และช่วยเหลือครูในการจัดการเรียนการสอน จัดกิจกรรมอื่นๆที่เป็นการพัฒนาทักษะและส่งเสริมศักยภาพเด็กที่มีความพิการ/ความบกพร่อง และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง ภายใต้การกำกับ แนะนำ
    1.3 ค่าจ้าง 9,000 บาท / เดือน
    1.4 สัญญาจ้าง ตามที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต1

  2. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือก
    2.1 คุณสมบัติทั่วไป
      (1) มีสัญชาติไทย
      (2) มีอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์
      (3) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
      (4) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
      (5) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
      (6) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเพราะกระทำความผิดทาง อาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ

    2.2 คุณสมบัติ เฉพาะสำหรับตำแหน่ง
      (1) เป็นผู้มีจิตสาธารณะ รักงานบริการ และสามารถดูแลเด็กพิการได้
      (2) มีคุณวุฒิไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
      (3) เป็นผู้มีความรู้ความสามารถเหมาะสมกับการปฏิบัติงานตามขอบข่ายภารกิจและหน้าที่ ตามที่ระบุไว้ในประกาศฉบับนี้

  3. วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
    ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก ให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ที่โรงเรียนบ้านบ่อหิน อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 รับสมัครระหว่างวันที่ 11-19 กุมภาพันธ์ 2563 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. – 16.30 น. ในวัน เวลาราชการ ณ โรงเรียนบ้านบ่อหิน เลขที่ 44/3 หมู่ที่ 4 ตำบลตลาดขวัญ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่

  4. เอกสารและหลักฐานที่ผู้สมัครจะต้องนำมายื่นในวันสมัคร
    4.1 ใบสมัครตามแบบที่กำหนด
    4.2 รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดำขนาด 1×1.5 นิ้ว ถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน 1 ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร) จำนวน 1 รูป (ให้เขียนชื่อ – สกุลหลังรูปด้วย)
    4.3 สำเนาวุฒิการศึกษา จำนวน 1 ชุด
    4.4 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้สมัครที่ยังไม่หมดอายุ จำนวน 1 ฉบับ
    4.5 สำเนาทะเบียนบ้านที่มีชื่อผู้สมัครคัดเลือก จำนวน 1 ฉบับ
    4.6 หลักฐานอื่นๆ เช่น ใบสำคัญการเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล ทะเบียนสมรส เป็นต้น พร้อมสำเนา จำนวน 1 ฉบับ (กรณีที่ชื่อตัว ชื่อสกุล ในหลักฐานที่ใช้ในการสมัครไม่ตรงกัน)
    4.7 ใบรับรองแพทย์โรงพยาบาลของรัฐ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2549
หมายเหตุ หลักฐานตามข้อ (3) – (6) ให้นำต้นฉบับจริงมาเพื่อตรวจสอบ และสำเนาเอกสารทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคำรับรองสำเนาว่าถูกต้องและลงชื่อกำกับไว้ด้วย

  5. เงื่อนไขในการรับสมัคร
    ผู้สมัครจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่า เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอกรายละเอียดต่างๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน
    ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัคร ไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณวุฒิของตำแหน่งที่รับสมัคร อันมีผลทำให้ไม่มีสิทธิสมัครตามประกาศรับสมัครดังกล่าว ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการเลือกสรรครั้งนี้เป็นโมฆะสำหรับผู้นั้น

  6. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก
     ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก ภายในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 ณ โรงเรียนบ้านบ่อหิน
  7. หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก
     โรงเรียนบ้านบ่อหิน จะคัดเลือกโดยวิธีการ ดังนี้
    7.1 ประเมินความรู้ความสามารถทั่วไป (100 คะแนน)
    7.2 ประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง (100 คะแนน) โดยวิธีการสัมภาษณ์ สังเกต ตรวจสอบเอกสาร หรือวิธีอื่นที่เหมาะสม โดยประเมินจาก
      1) ประวัติส่วนตัวและการศึกษา
      2) บุคลิกภาพ ท่วงทีวาจา
      3) การมีปฏิภาณไหวพริบ
      4) เจตคติและอุดมการณ์
  8. วัน เวลา และสถานที่คัดเลือก
     โรงเรียนบ้านบ่อหิน เลขที่ 44/3 หมู่ที่ 4 ตำบลตลาดขวัญ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 จะดำเนินการประเมินความรอบรู้ความสามารถทั่วไปและประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ทั้งนี้ตารางการประเมินอาจยืดหยุ่นซึ่งอยู่ในดุลยพินิจของสถานศึกษา) ในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 สถานที่คัดเลือก ณ โรงเรียนบ้านบ่อหิน เลขที่ 44/3 หมู่ที่ 4 ตำบลตลาดขวัญ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน


เข้าชม : 90กำลังแสดงหน้าที่ 1/0 ->
<< 1 >>

Re หัวข้อ :
รูปประกอบ : Limit 100 kB
ไอคอน : ย่อหน้า จัดซ้าย จัดกลาง จัดขวา ตัวหนา ตัวเอียง เส้นใต้ ตัวยก ตัวห้อย ตัวหนังสือเรืองแสง ตัวหนังสือมีเงา สีแดง สีเขียว สีน้ำเงิน สีส้ม สีชมพู สีเทา
อ้างอิงคำพูด เพิ่มเพลง เพิ่มวีดีโอคลิป เพิ่มรูปภาพ เพิ่มไฟล์ Flash เพิ่มลิงก์ เพิ่มอีเมล์
รายละเอียด :
ใส่รหัสที่ท่านเห็นลงในช่องนี้
ชื่อของท่าน :


  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม� เข� �
อาคารอำนวยการกลา� ชั้น � ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ �.ช้างเผือ� �.เมือ� �.เชียงใหม� ๕๐๓๐� โท�.๐๕�-๑๑๒๓๓๓ โทรสาร.๐๕�-๑๑๒๖๕๕
อีเมลล� : ictarea1@chiangmaiarea1.go.th