alanya escort bayan,eskisehir escort,alanya escort,alanya escort bayan,pendik escort,hacklink satis,wordpress themes,
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๑
[x] ๏ฟฝิดหน๏ฟฝาต๏ฟฝาง๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ
Powered by ATOMYMAXSITE 1.50
  
  
 















 

โรงเรียนสังกัด สพป.ชม.1

 

 

  

Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]




  
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ  

โดย : watchara   เมื่อวันที่ : อังคาร ที่ 22 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2560   


เรื่อง  การประเมินโครงการนิเทศภายในโรงเรียนเทศบาลวัดพวกช้าง
  เทศบาลนครเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
ผู้ประเมิน  นายวัชระ ไชยวงษ์

บทคัดย่อ

  การประเมินโครงการนิเทศภายในโรงเรียนเทศบาลวัดพวกช้าง เทศบาลนครเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ เป็นการประเมินโครงการตามรูปแบบการประเมินแบบ CIPP Model กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการประเมินครั้งนี้ ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา 1 คน ครูผู้สอน จำนวน 16 คน รวมทั้งหมด 17 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถาม แบ่งออกเป็น 2 ตอน คือ ตอนที่ 1 แบบสอบถามข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับการประเมินโครงการนิเทศภายในโรงเรียนเทศบาลวัดพวกช้าง เทศบาลนครเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ โดยใช้แบบ Rating Scale 5 ระดับ ของ Likert ผู้ประเมินได้รับข้อมูลกลับคืนมาร้อยละ 100 การวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้ใช้วิธีหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน แล้วนำผลการประเมินนำเสนอในรูปตารางพร้อมคำอธิบายประกอบ

สรุปผลการศึกษา
1.  ผลการประเมินด้านบริบท พบว่า มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากทุกรายการประเมิน เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า โครงการตอบสนองความต้องการของผู้เรียน มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ส่วนวัตถุประสงค์ของโครงการสอดคล้องกับนโยบายการจัดการศึกษาของเทศบาลนครเชียงใหม่ มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด
2.  ผลการประเมินด้านปัจจัยนำเข้า พบว่า มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากทุกรายการประเมิน เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า มีการวางแผนการดำเนินโครงการอย่างเหมาะสม มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ส่วนงบประมาณในการดำเนินโครงการมีเพียงพอ มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด
3.  ผลการประเมินด้านกระบวนการ พบว่า มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากทุกรายการประเมิน เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า มีการแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานและมอบหมายงานอย่างเหมาะสม มีการปรึกษาหารือกันระหว่างผู้นิเทศกับผู้รับการนิเทศ และการวิเคราะห์และนำผลการประเมินมาพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง มีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากัน ส่วนมีรูปแบบวิธีการนิเทศภายในที่เหมาะสม มีศึกษานิเทศก์ จากหน่วยงานต้นสังกัดมาเยี่ยมเยียนและให้คำแนะนำด้านการนิเทศภายใน และการนิเทศติดตามกำกับการดำเนินโครงการตามขั้นตอนที่กำหนดทุกระยะ มีค่าเฉลี่ยต่ำสุดเท่ากัน
4.  ผลการประเมินด้านผลผลิต พบว่า มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากทุกรายการประเมิน เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า ครูมีความสามารถและพัฒนาตนเองในการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ผู้เรียนการปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยความสนใจและตั้งใจ มีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากัน ส่วนครูมีการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ตามขั้นตอนโดยละเอียดและผ่านการตรวจรับรองจากผู้บริหารโรงเรียน มีใช้สื่ออุปกรณ์ประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน มีความเหมาะสมโรงเรียนมีการนิเทศภายในอย่างเป็นระบบ มีค่าเฉลี่ยต่ำสุดเท่ากัน


เข้าชม : 309



กำลังแสดงหน้าที่ 1/0 ->
<< 1 >>





Re หัวข้อ :
รูปประกอบ : Limit 100 kB
ไอคอน : ย่อหน้า จัดซ้าย จัดกลาง จัดขวา ตัวหนา ตัวเอียง เส้นใต้ ตัวยก ตัวห้อย ตัวหนังสือเรืองแสง ตัวหนังสือมีเงา สีแดง สีเขียว สีน้ำเงิน สีส้ม สีชมพู สีเทา
อ้างอิงคำพูด เพิ่มเพลง เพิ่มวีดีโอคลิป เพิ่มรูปภาพ เพิ่มไฟล์ Flash เพิ่มลิงก์ เพิ่มอีเมล์
รายละเอียด :
ใส่รหัสที่ท่านเห็นลงในช่องนี้
ชื่อของท่าน :


  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๑
อาคารอำนวยการกลาง ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ๕๐๓๐๐ โทร.๐๕๓๑๑๒๓๓๓
Based on : Maxsite1.10 Modified to AtomyMaxsite 1.50
alanya escort bayan,eskisehir escort,alanya escort,alanya escort bayan,pendik escort,hacklink satis,wordpress themes,