[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 1.50
  
  
 
 

 

โรงเรียนสังกัด สพป.ชม.1

 

 

  

Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
  
ขอขยายเวลาการรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวจ้างเหมาปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน  

โดย : โรงเรียนสังวาลย์วิทยา   เมื่อวันที่ : พฤหัสบดี ที่ 8 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2561   


ด้วยโรงเรียนสังวาลย์วิทยา ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ มีความประสงค์ที่จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนโดยวิธีการจ้างเหมาบริการ ในการสนับสนุนงานด้านการจัดการศึกษาของโรงเรียนสังวาลย์วิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๑ โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. ตำแหน่งที่รับสมัครคัดเลือก
ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน โดยวิธีการจ้างเหมาบริการ รับเงินเดือนอัตราเดือนละ 9,000 บาท จำนวน 1 อัตรา ปฏิบัติหน้าที่ที่โรงเรียนสังวาลย์วิทยา ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
2. ขอบข่ายภารกิจและหน้าที่ในตำแหน่งที่รับสมัครคัดเลือก
2.1งานธุรการ สารบรรณ จัดเก็บเอกสารหลักฐานทะเบียน งานระบบ E-office และหนังสือราชการต่างๆ
2.2 งานพัสดุ จัดลงทะเบียน คุมการเบิกจ่าย การจัดเก็บ รักษาดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อย
2.3งานข้อมูลสารสนเทศ จัดระบบทะเบียน ระเบียนข้อมูล การสำรวจและบันทึกข้อมูล การจัดทำรายงานข้อมูล จัดส่งและรับข้อมูลในระบบ ICT
2.4งานการประสานงาน การติดต่อสื่อสารกับหน่วยงานส่วนราชการอื่นๆชุมชนและท้องถิ่นการให้บริการแก่ประชาชนหรือผู้มาขอรับบริการ หรือติดต่อราชการ
2.5งานอื่นๆที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
3. คุณสมบัติของผู้สมัครคัดเลือก
3.1 คุณสมบัติทั่วไปดังต่อไปนี้
1) มีสัญชาติไทย
2) มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันรับสมัครวันสุดท้าย) และมีอายุไม่เกิน 60 ปี นับถึงวันรับสมัครวันสุดท้าย
3) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
4) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
5) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรรมการบริหารพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
6) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารท้องถิ่นคณะผู้บริหารท้องถิ่น หรือสมาชิกสภาท้องถิ่น
7) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ จิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบหรือไม่เป็นโรคตามที่กำหนดในกฎก.ค.ศ. ว่าด้วยโรคพ. ศ. 2549
8) ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักราชการถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนตามพระราชบัญญัตินี้หรือตามกฎหมายอื่นหรือถูกสั่งพักหรือเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมายองค์กรวิชาชีพนั้นๆ
9) ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีสำหรับการเป็นผู้ประกอบวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา
10) ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
11) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออกปลดออกหรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจองค์การมหาชน หรือหน่วยงานอื่นของรัฐหรือองค์การระหว่างประเทศ
12) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออกปลดออกหรือไล่ออกเพราะกระทำผิดวินัยตามพระราชบัญญัตินี้หรือตามกฎหมายอื่น
13) ไม่เป็นผู้เคยกระทำการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ หรือเข้าปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐ
14) ไม่เป็นภิกษุสามเณรนักพรตหรือนักบวช
3.2 คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ขึ้นไปทุกสาขา


ปฏิทินการดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ธุรการโรงเรียน
โรงเรียนสังวาลย์วิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๑
--------------------------------------------------

ขั้นตอนการดำเนินการ วัน / เดือน / พ.ศ. หมายเหตุ
1. ประกาศรับสมัคร ระหว่างวันที่ 31 ตุลาคม 2561
2. รับสมัคร ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 ถึงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2561 เว้นวันหยุดราชการ
3. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ภายในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2561
4. สอบคัดเลือก และสอบสัมภาษณ์ วันที่ 16 พฤศจิกายน 2561
5. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ภายในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2561
6. การจัดทำสัญญาจ้าง เมื่อได้รับจัดสรรงบประมาณจาก สพฐ.


หมายเหตุ: สอบถามได้ที่โรงเรียนวสังวาลย์วิทยาหมายเลขโทรศัพท์ 089-4328824,0895571300

เข้าชม : 69กำลังแสดงหน้าที่ 1/0 ->
<< 1 >>

Re หัวข้อ :
รูปประกอบ : Limit 100 kB
ไอคอน : ย่อหน้า จัดซ้าย จัดกลาง จัดขวา ตัวหนา ตัวเอียง เส้นใต้ ตัวยก ตัวห้อย ตัวหนังสือเรืองแสง ตัวหนังสือมีเงา สีแดง สีเขียว สีน้ำเงิน สีส้ม สีชมพู สีเทา
อ้างอิงคำพูด เพิ่มเพลง เพิ่มวีดีโอคลิป เพิ่มรูปภาพ เพิ่มไฟล์ Flash เพิ่มลิงก์ เพิ่มอีเมล์
รายละเอียด :
ใส่รหัสที่ท่านเห็นลงในช่องนี้
ชื่อของท่าน :


  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๑
อาคารอำนวยการกลาง ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ๕๐๓๐๐ โทร.๐๕๓๑๑๒๓๓๓
Based on : Maxsite1.10 Modified to AtomyMaxsite 1.50