การบริการประชาชน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๑

การบริการประชาชน

  01 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ.pdf
  02 สถิติการให้บริการประชาชน.pdf
  03 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ 2561.pdf
  04 ช่องทางประเมินความพึงพอใจในการบริการ.pdf
  05 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น.pdf
  06 ช่องทางการสอบถามข้อมูล ข้อสงสัยในการติดต่อบริการ.pdf
  07 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต.pdf
  08 ช่องทางเครือข่ายออนไลน์ของหน่วยงาน Social Network.pdf
  09 ช่องทางการบริการผ่านระบบออนไลน์ E Service.pdf