แผนและรายงานการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๑

แผนและรายงานการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

  01 แผนการใช้จ่ายงบประมาณของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 ประจำปีงบประมาณ 2562.pdf
  02 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ไตรมาสที่ 1.pdf
  03 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ไตรมาสที่ 2.pdf
  04 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ไตรมาสที่ 3.pdf
  05 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ไตรมาสที่ 4.pdf
  06 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ.2561.pdf
  07 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ.2562.pdf