การจัดซื้อจัดจ้าง/การจัดหาพัสดุ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๑

การจัดซื้อจัดจ้าง/การจัดหาพัสดุ

  001_1สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุรายเดือน ปีงบประมาณ 2562.pdf
  001_2 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2561.pdf
  011_28 ธันวาคม 2561แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์ประจำปี 2562 ประกาศ ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2561.pdf
  012_28 ธันวาคม 2561 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รถบรรทุกดีเซล ขนาด 4 ตัน 6 ล้อ ประกาศ ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2561.pdf
  013_27 มกราคม 2562ประกาศประกวดราคาซื้อรถบรรทุกดีเซล วิธี ebidding ประกาศ ณ วันที่ 27 มกราคม 2562.pdf
  014_25 กุมภาพันธ์ 2562 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์สำหรับห้องเรียน DLTV ประกาศ ณ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562.pdf
  015_1 มีนาคม 2562ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำหรับห้องเรียน DLTV ประกาศ ณ วันที่ 1 มีนาคม 2562.pdf
  016_1 มีนาคม 2562ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อรถบรรทุกดีเซล ประกาศ ณ วันที่ 1 มีนาคม 2562.pdf
  017_7 มีนาคม 2562 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ของสำนักงานและโรงเรียน วิธี ebidding ประกาศ ณ วันที่ 7 มีนาคม 2562.pdf
  018_2 เมษายน 2562 ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ห้องเรียน DLTV ประกาศ ณ วันที่ 2 เมษายน 2562.pdf
  019_5 เมษายน 2562ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ของสำนักงานและโรงเรียน ประกาศ ณ วันที่ 5 เมษายน 2562.pdf
  020_17 พฤษภาคม 2562 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ประกาศ ณ วันที่ 17 พฤษภาคม 2562.pdf
  021_24 พฤษภาคม 2562 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์ตู้เหล็กเก็บเอกสาร ประกาศ ณ วันที่ 24 พฤษภาคม 2562.pdf
  022_24 มิถุนายน 2562 แผน(เปลี่ยนแปลง)การจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ต่อพ่วง ตามโครงการ DLTV ประกาศ ณ วันที่ 24 มิถุนายน 2562.pdf
  023_4 กรกฎาคม 2562 ประกาศร่างจัดซื้อครุภัณฑ์ DLIT ประจำปีงบประมาณ 2562.pdf
  024_10 กรกฏาคม 2562 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบประตูสำหรับห้องเรียน DLTV ปี 2562.pdf
  025_25 กรกฏาคม 2562 ประกาศและคำสั่งการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ DLIT.pdf
  026_2 สิงหาคม 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบประตู สำหรับห้องเรียน DLTV.pdf
  027_20 สิงหาคม 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ(DLIT).pdf
  028_28 สิงหาคม 2562 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศและกล้องวงจรปิด ติดตั้งค่ายลูกเสือสุเทพฯ.pdf
  029_28 สิงหาคม 2562 ประกาศราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศและกล้องวงจรปิด ติดตั้งค่ายลูกเสือจังหวัดเชียงใหม่(ค่ายลูกเสือสุเทพฯ).pdf