การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๑

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

  01 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล.pdf
  02 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2562.pdf
  03 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล.pdf
  04 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561.pdf