การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๑

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

  01รายงานการมีส่วนร่วมในการดำเนินการโครงการตรวจเยี่ยมนิเทศชั้นเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562.pdf
  02รายงานการมีส่วนร่วมของ คณะ ก.ต.ป.น. ประจำปีงบประมาณ 2562.pdf
  03รายงานการมีส่วนร่วม เรื่องการพิจารณาจัดตั้งงบประมาณ งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ที่ดิน ปี2563.pdf
  04รายงานการมีส่วนร่วมในการดำเนินการน้อมนำพระราโชบายด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ.pdf
  05รายงานการมีส่วนร่วมในการดำเนินงานจัดพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามของลูกเสือ 1 กรกฎาคม 2562.pdf