เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร 4 ภาษา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๑

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร 4 ภาษา

  01 ปฏิญญาเขตสุจริต.pdf
  02 ประกาศเขตสุจริต สพป.ชม.1 ภาษาไทย 2562.pdf
  03 ประกาศเขตสุจริต สพป.ชม.1 ภาษาอังกฤษ 2562.pdf
  04 ประกาศเขตสุจริต สพป.ชม.1 อักษรธรรมล้านนา 2562.pdf
  05 ประกาศเขตสุจริต สพป.ชม.1 ภาษาจีน 2562.pdf
  การมีส่วนร่วมของผู้บริหารในการขับเคลื่อนเขตสุจริต ประจำปีงบประมาณ 2562.pdf
  การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร สพป.เชียงใหม่ เขต 1 ประจำปีงบประมาณ 2562.pdf