การดำเนินงานการประเมินความเสี่ยงตามแผนเพื่อป้องกันการทุจริต

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๑

การดำเนินงานการประเมินความเสี่ยงตามแผนเพื่อป้องกันการทุจริต

  การดำเนินงานเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต สพป.ชม.1 ปีงบประมาณ 2562.pdf
  การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปีงบประมาณ 2562.pdf
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2562 ไตรมาสที่ 1 และ 2.pdf
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานป้องกันการทุจริต ประจำปี 2562 ไตรมาสที่ 3.pdf
  รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีงบประมาณ 2561.pdf
  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2562.pdf