แผนพัฒนาและแผนปฏิบัติการ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๑

แผนพัฒนาและแผนปฏิบัติการ

  01 แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2559_2562.pdf
  02 แผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2561.pdf
  03 แผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2562.pdf
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 1.pdf
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 2.pdf
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 3.pdf
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 4.pdf
  สรุปผลการดำเนินงานประจำปี 2560.pdf
  สรุปผลการดำเนินงานประจำปี 2561.pdf