มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมการโปร่งใสและป้องกันการทุจริต

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๑

มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมการโปร่งใสและป้องกันการทุจริต

  01 มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ.pdf
  02 มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม.pdf
  03 มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง.pdf
  04 มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต.pdf
  05 มาตรการป้องกันการรับสินบน.pdf
  06 มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม.pdf
  07 มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ.pdf