วิดีโอกิจกรรม

วิดีโอกิจกรรม

กิจกรรม Change for the best group

กิจกรรม Change for the best group ภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต” วันที่ 9 สิงหาคม 2561เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า สิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561

กิจกรรม Change for the best group

กิจกรรม Change for the best group ภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต” วันที่ 9 สิงหาคม 2561เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า สิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561