การประชุมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์ความเสี่ยงและการขับเคลื่อนการดำเนินงานเพื่อลดความเสี่ยงขององค์กร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

วันที่ 24 มิถุนายน 2565 นายสมพงศ์ พรมจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 เป็นประธานในพิธีเปิดและบรรยายพิเศษการประชุมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์ความเสี่ยงและการขับเคลื่อนการดำเนินงานเพื่อลดความเสี่ยงขององค์กร โดยมีบุคลากรในสังกัด สพป.เชียงใหม่ เขต 1 เข้าร่วมประชุมฯ การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ และได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรสำนักงาน ปปช.จังหวัดเชียงใหม่ ได้แก่ นางบุปผา โพธิเศษ เจ้าพนักงานป้องกันการทุจริตชำนาญการพิเศษ และนางสาวพิมพ์พินันท์ ธีร์ธนารุจน์ เจ้าพนักงานป้องกันการทุจริตชำนาญการ บรรยายให้ความรู้สร้างความเข้าใจ “การประเมินความเสี่ยงในการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม” และกิจกรรมแบ่งกลุ่ม/หน่วย ในการประเมินความเสี่ยงในการทุจริต และกำหนดมาตรการดำเนินการในการบริหารจัดการความเสี่ยง และนำเสนอในภาพรวมขององค์กร ดำเนินกิจกรรมโดยหน่วยตรวจสอบภายใน ณ ห้องประชุมล้านเงิน สพป.เชียงใหม่ เขต 1