การประชุมเชิงปฏิบัติการตรวจสอบเว็บไซต์โรงเรียนสุจริต รุ่นที่ 2

วันที่ 28 สิงหาคม 2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 โดยนายสมพงศ์ พรมจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 ได้มอบหมายให้ นางสุนิทรา พรมมล ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการตรวจสอบเว็บไซต์โรงเรียนสุจริต โดยมีครูโรงเรียนในสังกัด ผู้รับผิดชอบโรงเรียนสุจริตเข้าร่วมประชุม (โรงเรียนในสังกัดอำเภอดอยสะเก็ดและอำเภอสันกำแพง) จำนวน 90 คน ทั้งนี้มี นางวาสนา ภูผา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ นางจินดาภา ละฟู่ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ นางชิดชนก ชูเจริญกาญจน์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป.เชียงใหม่ เขต 1 เป็นวิทยากรชี้แจงแนวทางการดำเนินงานโรงเรียนสุจริต IIT EIT และ OIT สถานศึกษาออนไลน์ ณ ห้องประชุมล้านเงิน สพป.เชียงใหม่ เขต 1