ดร.รตนภูมิ โนสุ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน

วันจันทร์ ที่ 8 มิถุนายน 2563 เวลา 08:30 น. ดร.รตนภูมิ  โนสุ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย นำบุคลากรในสังกัด ประกาศเจตจำนงสุจริต ในการบริหารงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 โดยประกาศเจตจำนงสุจริต 4 ภาษา คือ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ภาษาจีนและภาษาล้านนา  (Thai) ( English ) (Chinese)  (Lanna)

เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล“ป้องกันการทุจริต” สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเขตสุจริต ตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563  ในโอกาสนี้ได้มอบธงเขตพื้นที่สุจริตให้แก่รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 และมอบป้ายเขตสุจริตให้ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกล่ม/หน่วย ณ ห้องประชุมล้านเงิน สพป.เชียงใหม่ เขต 1