ประชุมการพิจารณาจัดสรรเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นต่ำกว่าสายสะพายประจำปี 2563-2564

ในวันที่ 9 กันยายน 2565 นายสมพงศ์ พรมจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 มอบหมายให้ นายสยามรัฐ กุลประดิษฐ์ ได้เป็นประธานการประชุมการพิจารณาจัดสรรเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นต่ำกว่าสายสะพายประจำปี 2563-2564 โดยพิจารณาถึงความจำเป็นที่ต้องใช้ประดับและตามความเหมาะสม และเพื่อให้การจัดสรรเครื่องราชฯดังกล่าว เป็นไปด้วยความโปร่งใสและยุติธรรม ณ ห้องประชุมล้านนา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1