ประชุมปฏิบัติการข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ข้อมูลสิ้นปีการศึกษา 2565 (Data Management Center : DMC)

วันที่ 20 มีนาคม 2566 เวลา 13.30 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 นำโดย นางสาวปิยรัตน์ วงศ์เติง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกลฯ พร้อมด้วย นายจรัล จันทิพย์ ครูชำนาญการพิเศษ  โรงเรียนบ้านป่าขุย เป็นวิทยากรในการประชุมปฏิบัติการข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ข้อมูลสิ้นปี การศึกษา 2565 (Data Management Center : DMC) ชี้แจงแนวทางการดำเนินการบริหารจัดการข้อมูลสารสารเทศทางการศึกษา รอบสิ้นปีการศึกษา 2565 ให้มีความถูกต้อง ครบถ้วน ตรงตามกำหนดและสามารถนำข้อมูลสารสนเทศมาใช้เพื่อวางแผนพัฒนาการศึกษา ตามสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผ่านระบบ Video Conference โปรแกรม Google Meet  ณ ห้องประชุมล้านตอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1