ระเบียบวาระการประชุมผู้บริหารโรงเรียน สพป.เชียงใหม่ เขต 1 วันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 

ระเบียบวาระการประชุมผู้บริหารโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1

ครั้งที่ 2/2563  วันอังคาร ที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2563  เวลา 08.30 – 16.30 น.

ณ ห้องประชุมล้านเงิน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

ดาวน์โหลด