รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายประจำเดือนมิถุนายน 2564 (งวด 9)