สพป.เชียงใหม่ เขต 1 ประกวดแข่งขันทักษะวิชาการสำหรับโรงเรียน กพด. โครงการแบ่งปันประสบการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019

วันจันทร์ที่ 24 พฤษภาคม 2564 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่  เขต 1 (สพป.เชียงใหม่ เขต 1) ดำเนินการประกวดแข่งขันทักษะวิชาการสำหรับโรงเรียนในโครงการพัฒนาเด็กเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2563 โครงการแบ่งปันประสบการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 โดยมีโรงเรียนในสังกัด สพป.เชียงใหม่ เขต 1ที่อยู่ในโครงการจำนวน 1 โรงเรียน คือ โรงเรียนหมู่บ้านสหกรณ์ 2 อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ มีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 24 คน โดยดำเนินการแข่งขัน ณ สถานที่ตั้งของโรงเรียน และปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเคร่งครัด โดยมีการแข่งขัน 2 กิจกรรม ได้แก่ 1.การเขียนเรียงความภาษาไทย 2. การวาดภาพ เพื่อคัดเลือกตัวแทนระดับเขตพื้นที่เข้าทำการแข่งขันระดับประเทศต่อไป