สพป.เชียงใหม่ เขต 1 วิเคราะห์ความเสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต กิจกรรมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต

ดร.รตนภูมิ โนสุ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 (ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1) เป็นประธานในพิธีเปิดและบรรยายพิเศษ การประชุมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์ความเสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล “ป้องกันการทุจริต”  กิจกรรมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต โดยมีรองผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1 ผอ.กลุ่มทุกกลุ่ม/หน่วย และบุคลากรในสังกัด สพป.เชียงใหม่ เขต 1 เข้าร่วมประชุม ดำเนินการโดยหน่วยตรวจสอบภายใน จัดขึ้นวันที่ 17 มิถุนายน 2563  ณ ห้องประชุมล้านเงิน สพป.เชียงใหม่ เขต 1