โครงการลูกเสือจิตอาสาพระราชทานระดับสถานศึกษา รุ่นที่ 2

นายสยามรัฐ กุลประดิษฐ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 เป็นผู้อำนวยการฝึกอบรมโครงการลูกเสือจิตอาสาพระราชทานระดับสถานศึกษา ประจำจังหวัดเชียงใหม่ ตามคำสั่งสำนักงานลูกเสือจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ ตามโครงการ ฯ สมพระเกียรติ สำนักงานลูกเสือจังหวัดเชียงใหม่ บุคลากรในการฝึกอบรม 40 คน วันที่ 2-4 ธันวาคม 2564 ณ หอประชุมเคียงศิริ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3