เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติราชการและแนวทางการขับเคลื่อนงานของกลุ่มพื้นที่การศึกษา ประจำเขตตรวจราชการสังกัด สพฐ. ประจำปีงบประมาณ 2565

นายสมพงศ์ พรมจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 ประธานกรรมการบริหารกลุ่มพื้นที่การศึกษา ประจำเขตตรวจราชการที่ 15 เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ จัดทำแผนปฏิบัติราชการและแนวทางการขับเคลื่อนงานของกลุ่มพื้นที่การศึกษา ประจำเขตตรวจราชการสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ 2565 พิธีเปิดเเละบรรยายพิเศษ “การขับเคลื่อนงานของกลุ่มพื้นที่การศึกษากับนโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ 2565 ” โดย นาย สุทธิชัย จรูญเนตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, “แนวทางการดำเนินงานของกลุ่มพื้นที่การศึกษา ประจำเขตตรวจราชการ” โดย นายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พร้อมคณะผู้บริหารระดับสูง คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานระหว่างวันที่ 29-31 ตุลาคม 2564 ณ โรงแรมบ้านสวนคุณตา จังหวัดอุบลราชธานี