แผนพัฒนาการศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1

แผนปฏิบัติการประจำปี

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รายไตรมาส

รายงานผลการจัดการศึกษา

แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุรายเดือน

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุประจำปี

การมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นต่อการดำเนินงานของเขตพื้นที่การศึกษา

ข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนาการดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

การมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นต่อการบริหารจัดการศึกษา
และการจัดการเรียนการสอน

:: กิจกรรม สพป.เชียงใหม่ 1 ::

:: กิจกรรม สพป.เชียงใหม่ 1 ::

สพป.เชียงใหม่ เขต 1 พิจารณากลั่นกรองข้อมูลการบริหารจัดการโรงเรียนคุณภาพของชุมชน

สพป.เชียงใหม่ เขต 1 สรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป และการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ปีงบประมาณ พ.ศ.2564

สพป.เชียงใหม่ เขต 1 จัดงานวันครู ครั้งที่ 65 พ.ศ.2564 ผ่านระบบทางไกล VDO Conference ภายใต้แนวคิด “พลังครูไทยวิถีใหม่ ฉลาดรู้เท่าทันดิจิทัล” โดยมี ดร.รตนภูมิ โนสุ ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1 เป็นประธานในพิธี

การขับเคลื่อนการปฏิรูป การศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค ครั้งที่ 1/2564

ดร.รตนภูมิ โนสุ ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1 ร่วมประชุม VDO Conference การบริหารจัดการโรงเรียนคุณภาพของชุมชน

สพป.เชียงใหม่ เขต 1 รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

:: กิจกรรมที่ผ่านของ สพป.เชียงใหม่เขต 1 ::

:: กิจกรรมที่ผ่านของ สพป.เชียงใหม่เขต 1 ::

ดร.รตนภูมิ โนสุ ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1 เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการระบบรายงานข้อมูลการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2563

:: กิจกรรมที่ผ่านของ สพป.เชียงใหม่เขต 1 ::

สพป.เชียงใหม่ เขต 1 ให้การต้อนรับ รอง ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1 คนใหม่

:: กิจกรรมที่ผ่านของ สพป.เชียงใหม่เขต 1 ::

ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัด สพป.เชียงใหม่ เขต 1 ติดตามผลการทดสอบ O-NET ในปีที่ผ่านมา

:: กิจกรรมที่ผ่านของ สพป.เชียงใหม่เขต 1 ::

สพป.เชียงใหม่ เขต 1 จัดประชุมชี้แจงการดำเนินการจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจำปีการศึกษา 2562

:: กิจกรรมที่ผ่านของ สพป.เชียงใหม่เขต 1 ::

ดร.อวยชัย ศรีตระกูล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 เป็นประธานในพิธีเปิดป้ายอาคารเรียน “อาคารรัฐราษฎร์อุปถัมภ์” โรงเรียนบ้านป่าเสร้า

:: กิจกรรมที่ผ่านของ สพป.เชียงใหม่เขต 1 ::

ดร.อวยชัย ศรีตระกูล รอง ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1 พร้อมด้วยบุคลากรกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เยี่ยมให้กำลังใจนักเรียนโรงเรียนชุมชนบ้านบวกครกน้อย บ้านประสบอัคคีภัย

:: กิจกรรมที่ผ่านของ สพป.เชียงใหม่เขต 1 ::

สพป.เชียงใหม่ เขต 1 จัดประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก

:: ประกาศสาธารณะ ::

:: ข่าวการศึกษา ::

​:: สิ่งน่าสนใจ ::