แผนพัฒนาการศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1

แผนปฏิบัติการประจำปี

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รายไตรมาส

รายงานผลการจัดการศึกษา

แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุรายเดือน

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุประจำปี

การมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นต่อการดำเนินงานของเขตพื้นที่การศึกษา

ข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนาการดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

การมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นต่อการบริหารจัดการศึกษา
และการจัดการเรียนการสอน

:: กิจกรรมเขตพื้นที่สุจริต ::

:: กิจกรรม สพป.เชียงใหม่ 1 ::

:: กิจกรรม สพป.เชียงใหม่ 1 ::

สพป.เชียงใหม่ เขต 1 ร่วมบันทึกเทปถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563

ดร.รตนภูมิ โนสุ ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1 ตรวจเยี่ยมแลัะให้กำลังใจโรงเรียนในสังกัด วันเปิดภาคเรียนแรก ปีการศึกษา 2563

ดร.รตนภูมิ โนสุ ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1 ปฐมนิเทศนักศึกษา ปริญญาโท มร.เชียงใหม่ ฝึกปฏิบัติการวิชาชีพบริหารการศึกษา

สพป.เชียงใหม่ เขต 1 ร่วมกับโรงเรียนหมู่บ้านสหกรณ์ 2 จัดพิธีมอบถุงยังชีพเพื่อการศึกษาพระราชทาน

สพป.เชียงใหม่ เขต 1 ร่วมประชุมศูนย์เฉพาะกิจการจัดการศึกษาทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ผ่านระบบ Video Conference

ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1 ติดตามการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)

:: กิจกรรมที่ผ่านของ สพป.เชียงใหม่เขต 1 ::

:: กิจกรรมที่ผ่านของ สพป.เชียงใหม่เขต 1 ::

ดร.รตนภูมิ โนสุ ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1 เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการระบบรายงานข้อมูลการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2563

:: กิจกรรมที่ผ่านของ สพป.เชียงใหม่เขต 1 ::

สพป.เชียงใหม่ เขต 1 ประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการสถานศึกษา เพื่อพิจารณาเลื่อนเงินเดือน ครั้งที่ 1 รอบครึ่งปีแรก

:: กิจกรรมที่ผ่านของ สพป.เชียงใหม่เขต 1 ::

สพป.เชียงใหม่ เขต 1 ให้การต้อนรับ รองผู้อำนวยการคนใหม่

:: กิจกรรมที่ผ่านของ สพป.เชียงใหม่เขต 1 ::

สพป.เชียงใหม่ เขต 1 ให้การต้อนรับ รอง ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1 คนใหม่

:: กิจกรรมที่ผ่านของ สพป.เชียงใหม่เขต 1 ::

ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัด สพป.เชียงใหม่ เขต 1 ติดตามผลการทดสอบ O-NET ในปีที่ผ่านมา

:: กิจกรรมที่ผ่านของ สพป.เชียงใหม่เขต 1 ::

สพป.เชียงใหม่ เขต 1 จัดประชุมชี้แจงการดำเนินการจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจำปีการศึกษา 2562

:: กิจกรรมที่ผ่านของ สพป.เชียงใหม่เขต 1 ::

ดร.อวยชัย ศรีตระกูล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 เป็นประธานในพิธีเปิดป้ายอาคารเรียน “อาคารรัฐราษฎร์อุปถัมภ์” โรงเรียนบ้านป่าเสร้า

:: ประกาศสาธารณะ ::

:: ข่าวการศึกษา ::

​:: สิ่งน่าสนใจ ::