พระราชบัญญัติ

1      พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

2      พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546

3      พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546

4      พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545

5      พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546

6      พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

7      พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

8      พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540

9      พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539

10    พระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2561

11    พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

12    พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ. 2559

13     พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561

14    พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. 2561

15    พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560

16    พระราชบัญญัติ เงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจำตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2558

17    พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2553

18    พระราชบัญญัติลูกเสือ พ.ศ.2551

19    พระราชบัญญัติส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ.2551

20    พระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

21    พระราชบัญญัติพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ.2562

22    พระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ พ.ศ. 2551

 

ระเบียบ/ข้อบังคับ

1       ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัดตั้ง รวม หรือเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2550

2       ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการขยายชั้นเรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2553

3       ระเบียบ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการรายงานเกี่ยวกับการดำเนินการทางวินัยและการออกจากราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2561

4       ระเบียบ ก.ค.ศ. ว่าด้วยวันออกจากราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2548

5       ระเบียบ ก.ค.ศ. ว่าด้วยวิธีการออกคำสั่งเกี่ยวกับการลงโทษทางวินัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2548

6       ระเบียบ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการลาออกจากราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2548

7       ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการลงโทษนักเรียนและนักศึกษา พ.ศ. 2548

8       ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการพานักเรียนและนักศึกษาไปนอกสถานศึกษา พ.ศ. 2548

9       ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2548

10     ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการมอบอำนาจ พ.ศ.2546

11     ข้อบังคับของประธานศาลฎีกาว่าด้วยวิธีการดำเนินคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ.2559

12     ข้อบังคับของประธานศาลฎีกาว่าด้วยวิธีการดำเนินคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ (ฉบับที่  2) พ.ศ. 2560

13     ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560

14     ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการหักเงินบำเหน็จบำนาญข้าราชการเพื่อชำระหนี้เงินกู้ให้แก่สวัสดิการภายในส่วนราชการและสหกรณ์ พ.ศ.2551

15     ระเบียบสำ นักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดสวัสดิการภายในส่วนราชการ พ.ศ. 2547

16     ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ พ.ศ.2523 (ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2545)

17     ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ พ.ศ.2523

18     ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง พ.ศ.2562

19     ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ.2555

20     ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ.2550 (ฉบับที่ 2 แก้ไขเพิ่มเติม  พ.ศ. 2554)

21     ระเบียบกระทรวงศึกษาว่าด้วยการไปศึกษาเพิ่มเติม ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัยภายในประเทศ พ.ศ.2559

22     ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการปกครอง ดูแล บำรุงรักษา และการใช้ที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2546

 

กฎ

1       กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการสอบสวนพิจารณา พ.ศ. 2550

2       กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยอำนาจการลงโทษภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน หรือลดเงินเดือน พ.ศ. 2561

3       กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยกรณีความผิดปรากฏชัดแจ้ง พ.ศ. 2549

4       กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการอุทธรณ์และการพิจารณาอุทธรณ์ พ.ศ. 2550

5       กฎ ก.ค.ศ. การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2561

6       กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการสั่งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาประจำส่วนราชการหรือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2550

7       กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการสั่งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาออกจากราชการกรณีไม่สามารถปฏิบัติราชการให้มีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผล พ.ศ. 2553

8       กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการพักราชการและการสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน พ.ศ. 2555

9       กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2549

10     กฎกระทรวงคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่ พ.ศ.2548

11     กฎกระทรวง ตามพรบ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560

 

หนังสือเวียนและอื่นๆ

1       หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.9/ว11 ลงวันที่ 4 สิงหาคม  2557  เรื่องการลงโทษลดขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

2       หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.9/ว18 ลงวันที่ 22 มิถุนายน  2560  เรื่อง แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

3       หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ สร 0905/ว4 ลงวันที่ 18 มีนาคม  2509   เรื่องการสอบสวนพิจารณาโทษข้าราชการ

4       หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ด่วนมาก ที่ ศธ 0206.9/0132 ลงวันที่ 30 สิงหาคม  2553 เรื่องหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการคำเนินการทางวินัย  การออกจากราชการ  การอุทธรณ์และการร้องทุกข์ที่อยู่ระหว่างดำเนินการ

5       หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4/ว5 ลงวันที่ 23 กรกฎาคม  2550  เรื่องซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินการทางวินัย

6       หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ศธ.0206.3  ว21 ลงวันที่ 5 กค 2560 เรื่องหลักเกณฑ์วิธีการให้มีและเลื่อนวิทยฐานะ

7       หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ศธ.0206.3  ว22 ลงวันที่ 5 กค 2560 เรื่องหลักเกณฑ์วิธีการ พัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน

8       หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ศธ.0206.3  ว 7 ลงวันที่ 18 เมย. 2556 เรื่องแนวปฏิบัติการนับหน่วยกิต

9       หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ศธ.0206.6  ว 9 ลงวันที่ 29 มีค. 2560 เรื่องแนวปฏิบัติการนับหน่วยกิต

10     ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรการในการพานักเรียนและนักศึกษาไปนอกสถานศึกษา และเดินทางไกล เข้าค่ายพักแรมของลูกเสือเนตรนารี และยุวกาชาด

11     ประเด็นปัญญาเกี่ยวกับองค์ประกอบของคณะกรรมการในการประชุม ส่งผลเกี่ยวเนื่องกับการขอเบิกเบี้ยประชุมว่าจะจ่ายได้หรือไม่ ถ้าจ่ายไป แล้วจะต้องเรียกคืนหรือไม่

12     กรณี สตง ชี้มูลความผิด

13     อำนาจพิจารณาหรืออนุญาตการลาของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

 

แนวคำวินิจฉัยของ กคศ.

1       แนวคำวินิจฉัยของ ก.ค.ศ.

 

คำสั่งหัวหน้า คสช.

1       คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 16/2560 เรื่อง การบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

2       คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560 เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษา