ข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนาการดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

การมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นต่อการบริหารจัดการศึกษา
และการจัดการเรียนการสอน