• คู่มือและมาตรฐานการปกิบัติงานของบุคลากร กลุ่มบริหารงานบุคคล
  • คู่มือและมาตรฐานการปฏิบัติงานของบุคลากร กลุ่มงานพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
  • คู่มือและมาตรฐานการปฏิบัติงานของบุคลากร กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
  • คู่มือและมาตรฐานการปฏิบัติงานของบุคลากร กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
  • คู่มือและมาตรฐานการปฏฺิบัติงานของบุคลากร กลุ่มอำนวยการ
  • คู่มือและมาตรฐานการปฏฺิบัติงานของบุคลากร กลุ่มนโยบายและแผน
  • คู่มือและมาตรฐานการปฏิบัติงานของบุคลากร หน่วยตรวจสอบภายใน
  • คู่มือและมาตรฐานการปฏิบัติงานของบุคลากร กลุ่มงานกฏหมายและคดี
  • คู่มือและมาตรฐานการปฏิบัติงานของบุคลากร กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
  • คู่มือและมาตรฐานการปฏิบัติงานของบุคลากร ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร