สพป.เชียงใหม่ เขต 1 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการระบบรายรายงานข้อมูลการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2563
ดร.รตนภูมิ โนสุ ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1 เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการระบบรายงานข้อมูลการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2563 และบรรยายพิเศษพร้อมมอบนโยบายตามประกาศนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการับนักเรียนสังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นฐาน (สพฐ.) โดยขอให้โรงเรียนดำเนินการด้วยความเรียบร้อย บรรลุตามวัตถุประสงค์ตามนโยบายการรับนักเรียนปีการศึกษา 2563 ของ สพฐ. และทันตามกำหนดเวลา โดยมี นางสิริพร ไชยรินทร์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดประชุม และ นางนิภาภรณ์ สุริยวงศ์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ เป็นวิทยากรสร้างความรู้ ความเข้าใจระบบรายงานข้อมูลการรับนักเรียน แก่ผู้เข้าร่วมประชุม  จัดขึ้นเมื่อวันเสาร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุมล้านเงิน สพป.เชียงใหม่ เขต 1