อาคารรัฐราษฎร์อุปถัมภ์  เป็นอาคารเรียนแบบ สปช.. 105ล/58 ต้านแผ่นดินไหว 5 ห้องเรียน  ได้รับงบประมาณ จาก สพฐ. ก่อสร้างทดแทนอาคารเดิมที่ชำรุดทรุดโทรม โดยมีคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะครู นักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชนท้องถิ่น ร่วมพิธีเปิดและ นายณรงค์ เสาร์แก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าเสร้า กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงาน
       โรงเรียนบ้านป่าเสร้า ตั้งอยู่หมู่ที่ 12 ตำบลสันปูเลย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ก่อตั้งเมื่อวันที่ 1 เดือนตุลาคม พ.ศ.2578 นับถึงปัจจุบันเป็นเวลา 85 ปี เปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปัจจุบันมีนักเรียน 407 คน ครูและบุคลากร จำนวน 30 คน เป็นโรงเรียนที่อยู่ในโครงการ โรงเรียนดีประจำตำบล
       และในวันเดียวกันนี้ ได้จัดพิธีเปิด อาคารอเนกประสงค์ “อาคารสุจินดาลีลาวิวัฒน์” ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณการก่อสร้างจาก นายแพทย์อุสาห์ และแพทย์หญิงผุสดี ลีลาวิวัฒน์  เพื่อใช้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนของโรงเรียนบ้านป่าเสร้า ด้วย