สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1
อาคารอำนวยการ ชั้น 4 ศาลา กลางจังหวัดเชียงใหม่
อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50300

ติดต่อเราได้ที่ : 053-112333 | โทรสาร  053-112342

WEBSITE  : https://www.chiangmaiarea1.go.th
E-mail :  ict@chiangmaiarea1.go.th

หมายเลขภายใน

ต่อ 111 : หน้าห้อง ผอ.สพป.

ต่อ 101-102 : กลุ่มอำนวยการ

ต่อ 701-703 : กลุ่มนโยบายและแผน

ต่อ 201-203 : กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ

ต่อ 301-304 : กลุ่มบริหารงานบุคคล

ต่อ 104-106 : กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

ต่อ 401-404 : กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

ต่อ 282 : หน่วยตรวจสอบภายใน

 

ที่ตั้งสำนักงาน