ประกาศโรงเรียนบ้านหนองโค้ง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน แบบ ๒๑๒ ล./๕๗-ข (ในเขตแผ่นดินไหว) ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)