วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00 น. ที่โรงเรียนวัดหนองป่าครั่ง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 (สพป.เชียงใหม่ เขต 1)  นายเจตย์ สะสะรมย์ รองผู้อำนวยการ สพป.เชียงใหม่ เขต 1 พร้อมด้วย นายศิริพงษ์  นวลแก้ว ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา นางวิริน วันสมสกุล ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ร่วมให้การต้อนรับ นางสาวชฎารัตน์ สิงหเดชากุล ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ศึกษาธิการภาค ศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ และคณะ ในการเดินทางมาตรวจเยี่ยมโรงเรียนที่มีผลการทดสอบการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) สูงในปีที่ผ่านมา โดยมีนายปัญญา บุญมาคำ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองป่าครั่ง คณะครูและบุคลากร ให้การต้อนรับและนำเสนอข้อมูลการบริหารจัดการศึกษาที่ประสบความสำเร็จและสภาพปัจจุบันปัญหา ให้ผู้ตรวจราชการและคณะได้รับทราบ

       ในวันเดียวกันนี้ เวลา 13.00 น. ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการและคณะ เดินไปไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนวัดดอนจั่น อำเภอเมืองเชียงใหม่  จังหวัดเชียงใหม่