1. รายงานการวิเคราะห์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการ สพป.เชียงใหม่ เขต 1 ประจำปีงบประมาณ 2562

2. แนวทางการดำเนินงานตามประกาศเจตจำนงสุจริต สพป.เชียงใหม่ เขต 1 ประจำปีงบประมาณ 2563

3. มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ

4. มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม

5. มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

6. มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

7. มาตรการป้องกันการรับสินบน

8. มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม

9. มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ

10. คำสั่งผู้ควบคุม และผู้รับผิดชอบมาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต